Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

pridané: 24.03.2010, kategória: výberové konanie - archív

ilustračná fotografiaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Referent pre životné prostredie a dopravu

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0 - zastupovanie počas materskej dovolenky

Organizačný útvar:
Odbor komunálnych služieb
oddelenie životného prostredia a dopravy

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa – technické zameranie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa výhodou

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v danej oblasti viac ako 3 roky
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, zákona č. 135/61Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa predmetnej oblasti (VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady a VZN č. 77 o odpadoch)
- dobrá znalosť práce s PC (Microsoft Office, internet)
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, samostatnosť
- uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychodiagnostiky vybraných zručností

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti samosprávy /kontrola technického stavu pozemných komunikácií/.
Diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na území mesta, kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve (vykonávanie fyzickej kontroly podmienok uvedených v rozhodnutiach na zvláštne užívanie komunikácií, autobusových prístreškov, cestnej svetelnej signalizácie, rozkopávok technického stavu pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov), kontrolovanie činností právnických a fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, neriadených skládok, čistoty a poriadku v meste, vykonávanie úloh územnej samosprávy.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent pre životné prostredie a dopravu - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 01. apríla 2010 do 14.00 hod.

Výberové konanie na funkciu referent pre životné prostredie a dopravu sa uskutoční 13.apríla 2010 o 09.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin