Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Martin – OVS č.5/2010

pridané: 22.03.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaVýberová komisia sa stretla dňa 16. 03. 2010 o 13.30 hodine na vyhodnotenie ponúk na prenájom pozemkov v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- Mgr. Iveta Šugarová
- Ing. Dušan Laššák
- Mgr. Harajdičová Martina
- Ing. arch. Valášková Denisa

Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Martin, za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a vývesných zariadení, s možnosťou využitia časti výlepných a reklamných plôch mestom formou obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na internetovej stránke, úradnej tabuli Mesta Martin a v regionálnej tlači.

Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky obchodnej verejnej súťaže :

Záujemca :
Do súťaže sa prihlásil jediný záujemca :
RENGL Slovensko, s.r.o. , Zámocká 30, 811 01 Bratislava

Účel nájmu :
vybudovanie a prevádzkovanie výlepných a vývesných zariadení na území mesta Martin.

Cena bola záujemcom stanovená nasledovne :
Pre rok 2010 ročné nájomné za každú plagátovaciu plochu vo výške 10 EUR/rok, v ďalších rokoch vo výške 20 EUR/rok.

Rozhodnutie komisie :
komisia skontrolovala všetky predložené doklady a konštatuje, že záujemca predložil svoju ponuku v stanovenom čase a splnil všetky podmienky účasti v súťaži.
Komisia navrhuje uzatvoriť s RENGL Slovensko, s.r.o., Bratislava, nájomnú zmluvu pri cenách nájmu podľa cenového návrhu záujemcu. Pre rok 2010 v sume 10 EUR/za každú plagátovaciu plochu a v ďalších rokoch v sume 20 EUR/za každú plagátovaciu plochu.
Varianty na iných pozemkoch ako boli súčasťou ponuky sa neakceptujú.

Doporučenie komisie :
komisia doporučuje na základe predloženej vizualizácie výlepných a vývesných plôch dodržať všetky zákonné podmienky a povinnosti vyplývajúce mestu zo skôr uzatvorených zmlúv (zachovanie potrebného priechodu pre chodcov, umiestnenie zariadení pri zastávkach MHD, súčasťou ktorých je CLV vitrína a pod.) a v nájomnej zmluve uviesť povinnosť nájomcu umožniť Mestu Martin využívať tieto v dohodnutom časovom režime.

V Martine dňa 17.3.2010
Zápis spracoval : Ing. Ján Zajac - predseda komisie