Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2010/SP

pridané: 18.03.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

ilustračná fotografiaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
na realizáciu diela (stavebné práce)
Úprava chodníka pri bytovom dome na ul. D. Michaeliho č. 15-21

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257

2. Názov predmetu zákazky:
Úprava chodníka pri bytovom dome na ul. D. Michaeliho č. 15-21

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odrezať asfaltový chodník pri dome v šírke cca 20 cm a dĺžke cca 16m
2. V odrezanej časti odstrániť pôvodné vrstvy do hĺbky cca 20 cm - merané od vrchnej vrstvy chodníka. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
3. Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónového lôžka (do výšky chodníka ) v dĺžke cca 16 m a vyspádovanie do kanalizačnej šachty s pachovým uzáverom.
4. Kanalizačnú šachtu (s možným priesakom do terénu a s pachovým uzáverom) osadiť do štrkového lôžka
5. Z kanalizačnej šachty s pachovým uzáverom odviesť vodu pomocou rúry priemeru cca min 10 cm do cca 8 m vzdialenej verejnej kanalizácie
6. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi žľabom a starým asfaltom a žľabom a domom
7. Dopravu strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
8. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 31. 08. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
- Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky a preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (dopravné stavby)

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 06. 04.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dv. 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
01. 04. 2010 o 10.00 pri dome Michaeliho č. 15 - 21

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Upozornenie :
Pred výkopmi potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov.
Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma.

Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov
Poznámka:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum: 18. 03. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella