Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2010/SP

pridané: 18.03.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

ilustračná fotografiaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
na realizáciu diela (stavebné práce)
Úprava "SLZY" na ul. Šípoša 1,6

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257

2. Názov predmetu zákazky:
Úprava "SLZY" na ul. Šípoša 1,6

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Pôvodné obrubníky v cca 3/4 dĺžky oblúka odrezať od asfaltu komunikácie ( v mieste dotyku obrubníkov a cesty)
2. Odstránenie pôvodných obrubníkov pri hranici s vozovkou (v časti 3/4 oblúka) a podkladných vrstiev (medzi starým a novým ohraničením oblúka) terénu pre novú časť do hĺbky 40 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
3. Osadenie nových cestných obrubníkov naležato do betónového lôžka (do výšky 10 cm od vozovky) v dĺžke cca 20 m. Nové obrubníky osadiť o 2 m dovnútra oblúka, oproti pôvodným
4. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev :
...betón asfaltový (8 cm) do 20 m 2 (doasfaltovanie cesty)
...štrkodrva (15 cm) do 20 m2 - vibrovaný po vrstvách
...štrkopiesok (17 cm) do 20 m2 - vibrovaný po vrstvách
...zhutnená zemná pláň
5. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi starým asfaltom a obrubníkmi
6. Úprava a zatrávnenie plochy oblúka
7. Dopravu strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
8. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy


4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
do 31. 08. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
- Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky a preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (dopravné stavby)

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 29. 03.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dv. 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
25.3.2010 o 10.00 pri oblúku Petrikoviča 3,4

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Upozornenie : pod parkoviskami sa nachádzajú podzemné vedenia T-Com, SSP,
MT Teplárenská - pred výkopmi potrebné prizvať na zameranie sietí
zodpovedných pracovníkov.
Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma.


Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov
Poznámka:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH:

Dátum: 17. 03. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella