Výzva na predloženie cenovej ponuky

pridané: 08.03.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) na realizáciu diela (stavebné práce)
Preloženie zastávky na Ul. Medňanského, Martin – miestna časť Priekopa.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktné osoby:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257

2. Názov predmetu zákazky:
Preloženie zastávky na Ul. Medňanského, Martin – miestna časť Priekopa

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odstránenie 2 ks stromov, vytrhanie pňov s ekologickou likvidáciou drevnej hmoty
2. Premiestnenie DZ zástavky
3. Pôvodné obrubníky odrezať od asfaltu komunikácie ( v mieste dotyku obrubníkov a cesty)
4. Odstránenie pôvodných obrubníkov pri hranici chodníka s vozovkou a podkladných vrstiev terénu pre novú časť zástavky do hĺbky 31 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
5. Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka (do výšky 10 cm od vozovky) v dĺžke cca 17 m.
6. Osadenie nových parkových obrubníkov do betónového lôžka (do výšky chodníka, okolitého terénu) v dĺžke cca 17 m + 2 x 1,7m
7. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev:
...zámková dlažba (6 cm) do 30 m2
...štrkodrva fr.4-8 (5 cm) do 30 m2 - vibrovaný
...štrkodrva fr. 8-64 (20 cm) do 30 m2 - vibrovaný po vrstvách 10 cm
...zhutnená zemná pláň
8. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi starým asfaltom a obrubníkmi
9. Dopravu strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
10. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

4. Miesto realizácie diela:
Medňanského ulica, Martin, miestna časť Priekopa

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok

6. Rozsah predmetu zákazky a spôsob stanovenia ceny:
Rozsah predmetu zákazky - podľa opisu v bode 3 tejto Výzvy.

7. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

8. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

10. Trvanie zmluvy:
do 30.04.2010

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr.
Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

12. Predpokladaná hodnota zákazky:
2 300,- € s DPH

13. Podmienky účasti uchádzačov:
a) predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky alebo kópia Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
b) predloženie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho kópiou osvedčenia SKSI s originálom a podpisom a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby

14. Označenie, či realizácia prác je podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Áno - pozri bod 13. a)

16. Lehota na predkladanie ponúk:
do 12.03.2010 do 11:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dv. 127)


17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.03.2010

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH:

Dátum:
08. 03. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková

OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella