PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 2/NP/2010

pridané: 04.03.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná snímkaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 110 o výmere 13,00 m2,
č. 220 o výmere 13,73 m2,
č. 219 o výmere 18,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2,
č. 117,118 o výmere 24,00 m2
č. 210 o výmere 25,32 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stánky);

- obchodné priestory na Ul. zelená, súp. č. 3739, Priekopa
o výmere 58,73 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),.
účel nájmu : predajňa mäsa a mäsových výrobkov,
minimálna cena nájmu 35 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom;

- obchodné priestory na Ul. Tomášikova 7, 9,10
o výmere 65,44 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stánky);

- obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5,
o výmere 149 m2
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na pravej strane stánky);

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
- vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
- vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,70 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 30,00 m2,
- vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
- vo výmenníkovej stanici EB H5 Ul. Lermontova o výmere 43,26 m2 ,
- v dome na Ul. A. Stodolu 28, len na účel skladu o výmere 2 m2,
- v podchode pre peších, Ul. Kohútova, len na účel skladu o výmere 27,49 m2,
- garáž na Ul. zelená 3739 – len na účel garáže alebo skladu o výmere 20 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania
nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí, lokality
v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stánky);

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č.27 (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
- východný pavilón bývalej materskej školy na Ul. Blažeja Bullu č. 15 v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere
1690 m2 ,
- na U. A. Stodolu č. súp. 5285 (po CVČ Juniorklub) o výmere 85,72 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania
nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí, lokality v
meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stánky).

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 14 dní od zverejnenia tejto ponuky. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin , Vajanského námestie č. 1, oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 14 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.

Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch komisia vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu - činnosti nájomcu potrebnej pre občanov mesta . V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800

V Martine 04.03.2010