Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Mesta Martin č. 5/2010

pridané: 24.02.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje
na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení Obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Mesta Martin, za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a vývesných zariadení
č. 5/2010.

1. Predmet prenájmu:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na časti pozemkov (každý o výmere 1 m2) vo vlastníctve mesta ako celku, za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a vývesných zariadení, s možnosťou využitia časti výlepných a reklamných plôch mestom.

Ide o pozemky:
parc. č. KN 1930/1, k. ú. Martin – Ul. Malinovského
parc. č. KN 1536/7, k. ú. Martin – Ul. N. Hejnej , pri ZŠ
parc. č. KN 1141/6, k. ú. Martin – Bernolákova/ Novákova
parc. č. KN 4275/3, k. ú. Martin – Novákova/Kmeťa
parc. č. KN 3662/1, k. ú. Martin – Ul. Mládeže , pri zastávke MHD
parc. č. KN 3527/178, k. ú. Martin – Ul. Gorkého/Goliána
parc. č. KN 658/28, k. ú. Záturčie – Ul. Jilemnického/Severná
parc. č. KN 3045/33, k. ú. Priekopa – Jilemnického, pri zastávke prímests. dopravy
parc. č. KN 3002/6, k. ú. Priekopa- Ul. Štefunkova, pri potravinách
parc. č. KN 1190/1, k. ú. Priekopa – Ul. Priekopská, oproti Lidl
parc. č. KN 180/7, k. ú. Záturčie – Ul. Stodolu , pri zastávke MHD
parc. č. KN 331/4, k. ú. Záturčie – Ul. Stodolu/Nahálkova
parc. č. KN 204/55, k. ú. Tomčany – pri zastávke
parc. č. KN 6607, k. ú. Martin – Ul. Hrdinov SNP, pri zastávke MHD
parc. č. KN 4232/2, k. ú. Martin– Ul. Kollárova/Na Bystričku
parc. č. KN 1930/1, k. ú. Martin – Ul. stavbárska, pri OC
parc .č. KN 4275/3, k. ú. Martin – Ul. Daxnerova/Novákova
parc. č. KN 4232/2, k. ú. Martin – Ul. Kollárova, vchod do MFN
parc. č. KN 4274, k. ú. Martin – Daxnerova, pri TG
parc. č. KN 405/12, k. ú. Martin – Ul. Hviezdoslavova
parc. č. KN 4431/1, k. ú. Martin – Ul. Hviezdoslavova, zastávka prímests. dopravy
parc. č. KN 4281/1, k. ú. Martin – Ul. Mudroňova,pri zastávke
parc. č. KN 4276, k. ú. Martin – Ul. Kmeťa, oproti pošte
parc. č. KN 410/1, k. ú. Martin – Ul. Kmeťa, chodník pri potravinách
parc. č. KN 4286/1, k. ú. Martin – Ul. divadelná, pri Matici Slovenskej
parc. č. KN 273, k. ú. Martin – Vajanského námestie pri kine
parc. č. KN 273, k. ú. Martin – Vajanského námestie.
parc..č. KN 4284, k. ú. Martin – Ul. A. Pietra, pri novin. stánku
parc. č. KN 183/8, k. ú. Martin – Ul. Hviezdoslavova, pri zastávke
parc. č. KN 4284, k. ú. Martin – Ul. A. Pietra, pri zastávke
parc. č. KN 1349/2, k. ú. Záturčie – Ul. ČA, pri zastávke MHD
parc. č. KN 1349/1, k. ú. Záturčie – Ul. Červenej armády, v zelenom stredovom páse
parc. č. KN 3664/23, k .ú. Martin – Ul.Gorkého, pri zastávke MHD
parc. č. KN 1190/75, k. ú. Priekopa – Ul.zelená, pri novinovom stánku
parc. č. KN 1190/77, k. ú. Priekopa – Ul .zelená /Medňanského
parc .č. KN 1363, k. ú. Záturčie – Ul. Aurela Stodolu, pri zastávke MHD

2. Technická špecifikácia výlepných a vývesných plôch:
Samostatne stojace výlepné a vývesné zariadenia – 3 druhy::
1. Tvar obdĺžnik: materiál – OSB doska, nosná konštrukcia – 2 oceľové stĺpiky,
- rozmery plochy max. 2600 x 3100 mm.
2. Tvar elipsa: materiál – oceľový pozinkovaný plech,
- rozmery max. 2650 x 2500 mm.
3. Tvar valec: materiál – pozinkovaný plech,
- rozmery max. 2100 x 1000 mm.

3. Obhliadka predmetu prenájmu:
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu prenájmu dohodnúť u Zdenky Žillovej – referenta pozemkov, t. č.: 043/4204180.

4. Návrh
Návrh môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením: „Obchodná
verejná súťaž č. 5/2010 na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Mesta
Martin - neotvárať“, ktorá je vložená do druhej obálky druhej obálky s adresou:

Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Návrh predložiť v termíne do dňa 15. 03. 2010, do 12.00 hodiny.

Návrh musí obsahovať:
- technickú špecifikáciu, návrh vzhľadu a prevedenia výlepných a vývesných zariadení, vizualizáciu
a detailný popis,
- cenovú ponuku,
- ponuka a možnosť využitia výlepných a vývesných plôch mestom a podmienky využitia mestom
- potrebné identifikačné údaje uchádzača – názov a adresa, IČO, DIČO, kópia výpisu z obchodného
alebo živnostenského registra, ktorý ich oprávňuje na predmet činnosti, ktorý je totožný s účelom tejto
obchodnej verejnej súťaže, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt. V prípade zastupovania
právnickej osoby, predloženie plnej moci.

Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie.
Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.

Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní
jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa
výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú
neodvolateľné.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

5. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom na Mestskom úrade v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a jednorázovo v regionálnej tlači.

Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené výberovou komisiou na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli do 14 dní od ukončenia výberu.

Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

6. Kritériá súťaže
Mesto Martin bude návrhy vyhodnocovať podľa týchto kritérií:
- technická špecifikácia, návrh vzhľadu a prevedenia výlepných a vývesných zariadení, vizualizácia
a detailný popis,
- cenová ponuka,
- ponuka a možnosť využitia výlepných a vývesných plôch mestom a podmienky využitia mestom.

V Martine, dňa 24. 02. 2010