Výzva na predloženie cenovej ponuky

pridané: 18.02.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na poskytovanie služby podľa prílohy č. 2 citovaného zákona.

Nočné spoje v Meste Martin

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Mráziková
e-mail: mrazikova@martin.sk
Telefón : 043/4204 210

2. Miesto poskytovania služby:
Martin, Vrútky

3. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
60100000-9 Služby cestnej dopravy

4. Opis predmetu zákazky:
Poskytovanie prepravy cestujúcich v čase od 22:00 hod do 05:00 hod vrátane počas celého kalendárneho roka vrátane dní pracovného pokoja a voľna ku všetkým vlakom v tomto časovom úseku k železničnej stanici Vrútky.

5. Trvanie zmluvy:
1 kalendárny rok

6. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení poskytovať požadovanú službu.

7. Spôsob stanovenia ceny:
V predloženej cene budú započítané všetky náklady súvisiace s výkonom predmetu zákazky.
Cena bude predložená nasledovne:
Cena bez DPH za kalendárny rok
Výška DPH
Cena celkom s DPH za kalendárny rok

8. Obsah cenovej ponuky:
- Identifikačné údaje uchádzača
- Doklady požadované v bode 6.
- Cenová ponuka v zmysle bodu 7. tejto výzvy

Pozn.: Cenové ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku v písomnej forme.

9. Lehota na predkladanie ponúk:
do 01.03.2010 do 10:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Celková cena za poskytnutie požadovaných služieb.

11. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.03.2010

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Dátum: 18.02.2010
Meno a podpis zodpovednej osoby: Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001