Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 4/2010

pridané: 12.02.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 4/2010.

1. Predmet priameho predaja:
Odpredaj pozemku par.č. KN-C 312/14, ostatná plocha o výmere 375 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností pre okres Martin, v katastrálnom území Martin, na LV č. 3734, za účelom vybudovania parkoviska a spevnených komunikácií. Pozemok sa nachádza východne od severného vjazdu do Štúrovej štvrte z Ul. V.P. Tótha, v priestore medzi navrhnutým polyfunkčným bytovým domom Variant a výmenníkovou stanicou.

2. Všeobecná hodnota majetku
Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku č. 160/2009, vypracovaný Ing. Ľubomírom Agricolom, znalcom z odboru stavebníctvo, je stanovená vo výške 22.830,00 EUR, cena za vypracovanie znaleckého posudku je 138,00 EUR.

3. Minimálna cena priameho predaja
Minimálna cena na prevod nehnuteľnosti stanovená mestom Martin je vo výške 100,00 EUR/ m2, t.j. celková minimálna cena je 37.500,00 EUR.

4. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu priameho predaja dohodnúť u Ing. Thomku – vedúceho oddelenia pozemkov, t.č. 0918 797 122.

5. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe ponuky priameho predaja č. 4/2010 - neotvárať“ , ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :

Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin

Vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie odbor majetku a služieb.
Ponuky predložiť v termíne do dňa 01.03.2010, do 12.00 hodiny.

Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt. Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby predkladajú taktiež IČO, DIČO, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú neodvolateľné.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

6. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom dňa 01.03.2010. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok a predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

7. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre tento priamy predaj - najvyššia cenová ponuka a účel využitia.

V Martine 10.02.2010