PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU

pridané: 19.01.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 110 o výmere 13,00 m2,
č. 220 o výmere 13,73 m2,
č. 219 o výmere 18,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2,
č. 210 o výmere 25,32 m2,
Doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 25 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- obchodné priestory v podchode pre peších, Ul. Kohútova
o výmere 22,92 m2,
Doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta) .
Minimálna cena nájmu 70 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 Ľadoveň, Ul. I. Textorisovej
o výmere 51,71 m2 na účel prevádzky kaviarne alebo iného pohostinského zariadenia.
Doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta) .
Minimálna cena nájmu 70 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom. Priestory budú
uvoľnené od 01.02.2010.

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
- vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
- vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 35,00 m2,
- vo výmenníkovej stanici EB 1 U. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
- garáž na Ul. zelená 3739 – len na účel garáže alebo skladu o výmere 20 m2 .
Doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 35 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- vo výmenníkovej stanici EB 1 Prednádražie na Ul. J. Nováka o výmere 60 m2,
- v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č.27 (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
- východný pavilón bývalej materskej školy na Ul. Blažeja Bullu č. 15 v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere
1690 m2 ,
- budova bývalého posádkového klubu armády pri amfiteátri na Ul. Šoltésovej č. 3
o výmere nebytových priestorov 944,30 m2.
Doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Cena nájmu bude stanovená individuálne podľa účelu a lokality, pre každého
konkrétneho vybratého nájomcu.
Doba nájmu : na dobu neurčitú, určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora mesta).


Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 14 dní od zverejnenia tejto ponuky. V žiadosti môžu uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin , Vajanského námestie č. 1. oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 14 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.
Konkrétny nebytový priestor môže byť prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800

V Martine 19.01.2010