Protokol zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov

pridané: 18.01.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografia1. Zámer prenajať majetok mesta – nebytové priestory, bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 26.11.2009 do 10.12.2009 a na internetovej stránke mesta.
2. Na posúdenie predložených ponúk bola vymenovaná primátorom mesta Martin komisia v zložení :
Ing. Ján Zajac - predseda
Mgr. Iveta Šugárová – člen
Mgr. Martina Harajdičová – člen
zástupca príslušného výboru mestskej časti – člen
Ing. Dušan Laššák – člen
Mgr. art. Róbert Dúbravec – člen
Ing. Arch Denisa Valášková – člen
3. Komisia na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov zasadala dňa 29.12.2009, o 9.00 hod v zložení: Ing. Ján Zajac, Mgr. Iveta Šugarová a Ing. Dušan Laššák.
4. Podmienkou na posudzovanie návrhov bola najvyššia ponúknutá cena .
5. Konečný termín predkladania návrhov : 11.12.2009

A. Kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90


o výmere 13,00 m2,
o výmere 13,94 m2,
o výmere 18,00 m2,
o výmere 20,00 m2,
o výmere 32,32 m2,
o výmere 50,60 m2
Záujem bol prejavený len o kancelárie č. 5 a 6. o výmere 50,60m2 .
Predmet súťaže : Kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárovej 90 o výmere 50,60 m².
Minimálna cena : 25 €/m2
Účastníci súťaže : Študijné centrum BASIC Martin, n.o.
Ponuková cena : nebola súťažiacim predložená
Postup posudzovania návrhov : predložený návrh bol posudzovaný z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výška ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že jediný záujemca splnil všetky podmienky vyhlásené v ponuke.
Záver : Komisia navrhuje vyhlásiť za víťaza súťaže Študijné centrum BASIC Martin, n.o. pri dodržaní minimálnej ceny 25 €/m².

B. obchodné priestory v podchode pre peších, Ul. Kohútova


o výmere 22,92 m2,
o výmere 31,30 m2
Záujem bol prejavený len o priestory o výmere 31,30 m2 .
Predmet súťaže : Obchodné priestory v podchode pre peších Ul. Kohútova o výmere 31,30 m².
Minimálna cena : 70 €/m²
Účastníci súťaže : 1. Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. Prievidza, Košovská ul. 12
2. Kubačková Dana, M.Galandu 4753/22, Martin
Ponuková cena : účastník č.1 ............ 74,50 €/m²
účastník č.2............. 90,00 €/m²
Postup posudzovania návrhov : predložené návrhy boli posudzované z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výšku ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že obaja záujemcovia splnili všetky podmienky vyhlásené v ponuke.
Záver : Komisia navrhuje vyhlásiť za víťaza súťaže pani Kubačkovú Danu, pretože ponúkla vyššiu cenu za prenájom. Cena prenájmu je 90 €/m².

C. Obchodné priestory na Ul. Červenej armády 367/6


o výmere 61,10 m2
Predmet súťaže : Obchodné priestory Ul. Červenej armády o výmere 61,1 m².
Minimálna cena : 50 €/m²
Účastníci súťaže : Gabriela Súkeníková, Kozmonautov 3955/25, Martin
Ponuková cena : 100 €/m²
Postup posudzovania návrhov : predložený návrh bol posudzovaný z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výšku ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky vyhlásené v ponuke.
Záver : Komisia navrhuje vyhlásiť za víťaza súťaže pani Gabrielu Súkeníkovú pri cene prenájmu je 100 €/m².

D. Priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 Ľadoveň, Ul. I. Textorisovej


Predmet súťaže : Priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 na ul. Textorisovej o výmere 51,71 m².
Minimálna cena : 70 €/m²
Účastníci súťaže : Autoservis – Peter Štípala, Jilemnického 4004/2, Martin
Ponuková cena : nebola predložená
Postup posudzovania návrhov : predložený návrh bol posudzovaný z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výšku ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že záujemca nesplnil základnú podmienku súťaže : žiadosť predložil po termíne predkladania ponúk – 16.12.2009.
Záver : Komisia navrhuje vzhľadom k uvedeným skutočnostiam ukončiť výberové konanie.

E. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne


-vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2
- vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 30,00
m2,
-vo výmenníkovej stanici EB 1 U. Michaelliho o výmere 24,6 m2
-garáž na Ul. zelená 3739 – len na účel garáže alebo skladu o výmere 20 m2.

Záujem bol prejavený len o prvé dva priestory.
Predmet súťaže : Priestory vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň na ul. Gogolova o výmere 35,00 m².
Minimálna cena : 35 €/m²
Účastníci súťaže : VOKAS – Jelšovský Pavol, Gogolova 10, Martin
Ponuková cena : nebola predložená
Postup posudzovania návrhov : predložený návrh bol posudzovaný z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výšku ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že záujemca nesplnil dve podmienky súťaže : žiadosť predložil skôr ako bola vyhlásená súťaž, v čase ukončenia predkladania ponúk nemal platný výpis zo živnostenského registra (tri mesiace od vydania).
Záver : Komisia navrhuje vzhľadom k uvedeným skutočnostiam ukončiť výberové konanie.

Predmet súťaže : Priestory vo výmenníkovej stanici CVS Centrum na ul. Budovateľov o výmere 110,00 m².
Minimálna cena : 35 €/m²
Účastníci súťaže : Jakub Rohoň, Š.Furdeka 4998/30, Martin
Ponuková cena : nebola predložená
Postup posudzovania návrhov : predložený návrh bol posudzovaný z hľadiska dodržania lehoty na predloženie ponuky, dodržanie vyhlásených podmienok, výšku ponuky.
Dodržanie vyhlásených podmienok : komisia konštatuje, že záujemca nesplnil dve podmienky súťaže : žiadosť predložil skôr ako bola vyhlásená súťaž, v čase ukončenia predkladania ponúk nemal platný výpis zo živnostenského registra (tri mesiace od vydania).
Záver : Komisia navrhuje vzhľadom k uvedeným skutočnostiam ukončiť výberové konanie.

Zasadnutie komisie skončené o 9,45 hod.
V Martine 29.12.2009

Ing. Ján Zajac

Mgr. Iveta Šugárová

Ing. Dušan Laššák