Súťaž na prenechanie majetku mesta do dočasného užívania č. 2/2010

pridané: 14.01.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v platnom znení
súťaž na prenechanie majetku mesta do dočasného užívania č. 2/2010.

1. Predmet prenájmu:
Dlhodobý prenájom časti pozemku parc.č. KN-C 1911/3, ostatná plocha o výmere cca 400 m2, k.ú. Martin za účelom vybudovania parkovacích plôch.

2. Minimálna cena za prenájom
1 m2 plochy za rok podľa prílohy č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 82 je 1,65 EUR.

3. Obhliadka predmetu prenájmu
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu prenájmu dohodnúť u Ing. Thomku – vedúceho oddelenie pozemkov, t.č. 0918 797 122.

4. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Dlhodobý prenájom na základe verejnej súťaže č. 2/2010 - neotvárať“ , ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin

Návrh zmluvy predložiť v termíne do dňa 29.1.2010, do 12.00 hodiny.

Návrh zmluvy musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt.

Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.

U podnikateľom navyše IČO, DIČO, kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.

Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.

Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú neodvolateľné.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

5. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom dňa 29.1.2010. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok a predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

6. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium - najvyššia cenová ponuka a účel využitia.