PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU

pridané: 26.11.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
o výmere 13,00 m2,
o výmere 18,00 m2,
o výmere 20,00 m2,
o výmere 50,60 m2
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 25 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- obchodné priestory v podchode pre peších, Ul. Kohútova
o výmere 22,92 m2,
o výmere 31,30 m2
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 70 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- obchodné priestory na Ul. Červenej armády 367/6
o výmere 61,10 m2
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora mesta).
Minimálna cena nájmu 50 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 Ľadoveň, Ul. I. Textorisovej
o výmere 51,71 m2 na účel prevádzky kaviarne alebo iného pohostinského zariadenia.
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 70 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom. Priestory budú uvoľnené od 01.02.2010

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
vo výmenníkovej stanici EB 2
Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 30,00 m2,
vo výmenníkovej stanici EB 1 U. Michaelliho o výmere 24,6 m2
garáž na Ul. zelená 3739 – len na účel garáže alebo skladu o výmere 20 m2
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Minimálna cena nájmu 35 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
vo výmenníkovej stanici EB 1 Prednádražie na Ul. J. Nováka o výmere 60 m2,
v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č.27 (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
Doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).
Cena nájmu bude stanovená individuálne podľa účelu a lokality, pre každého
konkrétneho vybratého nájomcu.
Doba nájmu: na dobu neurčitú, určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).


Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje žiadosti, kde môžu uviesť i svoj návrh ceny nájmu, spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, nie staršieho ako 3 mesiace, odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin do 14 dní od zverejnenia tejto ponuky. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, oddelení správy majetku, č. dv. 122A po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.
Konkrétny nebytový priestor môže byť prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800

V Martine 26.11.2009

Ing. Ján Zajac
vedúci odboru majetku a služieb