Zápis zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov

pridané: 16.11.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaZápis zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov.

1. Zámer prenajať majetok mesta – nebytové priestory bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 29.09.2009 do 15.10.2009 a na internetovej stránke mesta od 29.09.2009 až do zasadnutia komisie.
2. Na posúdenie predložených ponúk bola vymenovaná primátorom mesta Martin komisia v zložení :
Ing. Ján Zajac - predseda
Mgr. Iveta Šugárová – člen
Ing. Ivan Mráz– člen
Ing. Ľubomír Thomka – člen
Mgr. Martina Harajdičová - člen
3. Komisia na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov zasadala dňa 27.10.2009, o 14.00 hod v zložení Ing. Ján Zajac, Mgr. Iveta Šugárová a Ing. Ivan Mráz, takže bola uznášaniaschopná.
4. Podmienkou na posudzovanie návrhov bola najvyššia ponúknutá cena (okrem priestorov bez bližšieho určenia účelu nájmu, u ktorých rozhodoval potenciálnym nájomcom ponúknutý účel nájmu).
5. Svoje návrhy doručili vyhlasovateľovi títo záujemcovia:

A. Kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90
o nájom nebytového priestoru o výmere 67,46 m2 sa uchádzal jeden záujemca :
COMFORTA HYGIENE, Ul. Clementisova 5119/16 Martin na účel kancelárskych a skladových priestorov.
Po posúdení predloženej žiadosti o prenájom uvoľnených nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko uvedený záujemca splnil všetky podmienky a akceptoval podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 25 €/m2/rok, komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby nájomná zmluva bola uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

B. Sociálne zariadenia v podchode pre peších, Ul. Kohútova o nájom sa uchádzali dvaja záujemcovia :
1. Jaroslav Gregor , Ul. J. Nováka 21, Martin
2. Karol Ivančo, Volgogradská 37, Martin 8

Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko z uvedených záujemcov obidvaja splnili všetky podmienky, avšak Jaroslav Gregor ponúkol vyššiu cenu nájmu (7 €/m2/rok) ako stanovuje VZN č. 82 Mesta Martin, (5 €/m2/rok) a ako ponúkol p. Ivančo (5 €/m2/rok), komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby nájomná zmluva bola uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

C. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu
Z ponúknutých uvoľnených priestorov sa uchádzali o nájom nasledovní záujemcovia:
1. Výmenníkova stanica EB K 02 na Ul. Záturčianska o výmere 69,08 m2,
a) Zdenko Wyka, Ul. A. Stodolu 27, Martin
b) René Šimor, Ul. dlhá 2674/5 Vrútky obidvaja na účel pohostinstva.
Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko len jeden z uchádzačov (p. Šimor) splnil podmienky nájmu (p. Wyka nemá platné živnostenské oprávnenie), akceptoval podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 70 €/ m2/rok, komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby nájomná zmluva bola uzatvorená s p. René Šimorom, za - všetci členovia komisie.

2. Priestory v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č. 27 (detská poliklinika) o výmere 51,33 m2;
o nájom nebytového priestoru sa uchádzal jeden záujemca :
Ľuboslava Pavlusová na účel kancelárie a skladu.
Po posúdení predloženej žiadosti o prenájom uvoľnených nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko uvedený záujemca splnil všetky podmienky a akceptoval podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 35 €/ m2/rok, komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby nájomná zmluva bola uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

3. Priestory v objekte na Ul. Šoltésovej č.3 (bývalý posádkový klub armády) o výmere 673,6 m2;
o nájom nebytových o priestorov sa uchádzali dvaja záujemcovia:
a) M 3000 Finance, s.r.o., Ul. P. Mudroňa 30, Martin na účel ubytovacieho zariadenia pre sociálne slabé vrstvy a turistov,
b) Hilarion, medzinárodné centrum prevencie duševného a fyzického zdravia, n.o. Martin na účel centra prevencie zdravia občanov mesta Martin.
Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko z uvedených záujemcov obidvaja splnili všetky podmienky, avšak spoločnosť M 3000 Finance, s.r.o. Martin po oznámení podmienok mesta od nájmu odstúpila, komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby nájomná zmluva bola uzavretá so spoločnosťou Hilarion, n.o, Martin, ktorá akceptovala podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 5 €/ m2/rok, aj z dôvodu, že ponúkla pre občanov mesta Martin vhodnejší účel nájmu ako M 3000 Finance s.r.o. Martin – za všetci členovia komisie.

4. Priestory v objekte na Ul. B.Bullu 15 v Priekope (východný pavilón býv. materskej školy) o výmere 549,27 m2;
o nájom nebytového priestoru sa uchádzal jeden záujemca :
Alžbetine krídla, OZ - sociálne centrum, Ul. Kollárova 90, Martin na účel domova sociálnych služieb.
Po posúdení predloženej žiadosti o prenájom uvoľnených nebytových priestorov
vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko uvedený záujemca splnil všetky podmienky a akceptoval podmienky
nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 5 €/m2/rok a ponúkol účel nájmu potrebný
pre občanov mesta Martin komisia rozhodla, že odporučí primátorovi mesta, aby
nájomná zmluva bola uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

V prípade, že víťazní uchádzači odmietnu uzatvoriť nájomné zmluvy, tieto môžu byť uzatvorené s uchádzačmi, ktorí ponúkli druhú vyššiu cenu nájmu resp. akceptovali minimálnu cenu nájmu stanovenú mestom a splnili všetky podmienky.

Zasadnutie komisie skončené o 15.00 hod.
V Martine 27.10.2009

Ing. Ján Zajac
Mgr. Iveta Šugárová
Ing. Ivan Mráz

Schválil:
JUDr. Katarína Katinová, prednostka MsÚ Martin