Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ

pridané: 06.11.2009, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná fotografiaV zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, MESTO MARTIN zastúpené primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy v Martine, Ul. kpt. Nálepku 5.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh školy v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- občianska a morálna bezúhonnosť
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu najmenej 4 strany)
- znalosť platných právnych predpisov, najmä školskej legislatívy
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška na výberové konanie
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- štruktúrovaný profesijný životopis
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30.11.2009 do 16,00 hod. v obálke s označením Výberové konanie s uvedením názvu školy na adresu:

Mesto Martin
Mestský úrad
Námestie S. H. Vajanského č.1
036 49 Martin