Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2009

pridané: 09.10.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v platnom znení
Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2009.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj areálu bývalých skladov intendačného materiálu (SIM) na Ulici Sučianskej, nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti pre okres Martin, v katastrálnom území Priekopa, na LV č. 1710:
- pozemok parc.č. KN 1631/1, zastavaná plocha o výmere 36.837 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/2, zastavaná plocha o výmere 169 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/3, zastavaná plocha o výmere 198 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/4, zastavaná plocha o výmere 15 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/5 zastavaná plocha o výmere 1.239 m2,
- pozemok parc č. KN 1631/6, zastavaná plocha o výmere 22 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/7, zastavaná plocha o výmere 13 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/8, zastavaná plocha o výmere 177 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/9, zastavaná plocha o výmere 1.854 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/10, zastavaná plocha o výmere 1.633 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/11, zastavaná plocha o výmere 70 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/12, zastavaná plocha o výmere 547 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/13, zastavaná plocha o výmere 625 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/14, zastavaná plocha o výmere 852 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/15, zastavaná plocha o výmere 182 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/16, zastavaná plocha o výmere 93 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/17, zastavaná plocha o výmere 360 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/18, zastavaná plocha o výmere 48 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/19, zastavaná plocha o výmere 1.555 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/20, zastavaná plocha o výmere 2.457 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/21, zastavaná plocha o výmere 20.708 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/22, zastavaná plocha o výmere 1.133 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/23, zastavaná plocha o výmere 70 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/24, zastavaná plocha o výmere 464 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/25, zastavaná plocha o výmere 110 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/26, zastavaná plocha o výmere 44 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/27, zastavaná plocha o výmere 26 m2,
- pozemok parc.č. KN 1631/28, zastavaná plocha o výmere 158 m2,
- pozemok parc.č. KN 1632/1, zastavaná plocha o výmere 1.193 m2,
- pozemok parc.č. KN 1632/2, zastavaná plocha o výmere 135 m2,
- pozemok parc.č. KN 1633, zastavaná plocha o výmere 1.975 m2,
- pozemok parc.č. KN 1636/2, zastavaná plocha o výmere 24 m2,
- pozemok parc.č. KN 1636/3, zastavaná plocha o výmere 171 m2,
- pozemok parc.č. KN 1638/2, zastavaná plocha o výmere 244 m2,
- pozemok parc.č. KN 1638/3, zastavaná plocha o výmere 324 m2,
- pozemok parc.č. KN 1638/4, zastavaná plocha o výmere 266 m2,
- pozemok parc.č. KN 1638/5, zastavaná plocha o výmere 2 m2,
- pozemok parc.č. KN 1640, ostatné plochy o výmere 1.418 m2,
- pozemok parc.č. KN 1642, zastavaná plocha o výmere 24 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/1, zastavaná plocha o výmere 11.212 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/2, zastavaná plocha o výmere 662 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/3, zastavaná plocha o výmere 90 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/4, zastavaná plocha o výmere 435 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/5, zastavaná plocha o výmere 438 m2,
- pozemok parc.č. KN 1643/6, zastavaná plocha o výmere 678 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/1, zastavaná plocha o výmere 5.623 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/2, zastavaná plocha o výmere 340 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/3, zastavaná plocha o výmere 44 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/4, ostatné plochy o výmere 472 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/5, zastavaná plocha o výmere 134 m2,
- pozemok parc.č. KN 1644/6, zastavaná plocha o výmere 29 m2
- pozemok parc.č. KN 1634, ostatné plochy o výmere 1.482 m2,
- pozemok parc.č. KN 1635, ostatné plochy o výmere 995 m2,
- pozemok parc.č. KN 1636/1, ostatné plochy o výmere 1.637 m2,
- pozemok parc.č. KN 1637, ostatné plochy o výmere 8.377 m2,
- pozemok parc.č. KN 1638/1, ostatné plochy o výmere 3.359 m2,
- pozemok parc.č. KN 1641/2, ostatné plochy o výmere 460 m2,
- pozemok parc.č. KN 1645, ostatné plochy o výmere 1.333 m2.

t.j. o celkovej výmere 115 235 m2.

Na niektorých pozemkoch sa nachádzajú budovy:
- budova súp.č. 2111 na pozemku parc.č. KN 1638/4,
- budova súp.č. 133 na pozemku parc.č. KN 1631/2,
- budova súp.č. 134 na pozemku parc.č. KN 1631/3,
- budova súp.č. 135 na pozemku parc.č. KN 1631/5,
- budova súp.č. 136 na pozemku parc.č. KN 1631/7,
- budova súp.č. 137 na pozemku parc.č. KN 1631/9,
- budova súp.č. 138 na pozemku parc.č. KN 1631/10,
- budova súp.č. 139 na pozemku parc.č. KN 1631/11,
- budova súp.č. 140 na pozemku parc.č. KN 1631/12,
- budova súp.č. 141 na pozemku parc.č. KN 1631/13,
- budova súp.č. 142 na pozemku parc.č. KN 1631/14,
- budova súp.č. 143 na pozemku parc.č. KN 1631/15,
- budova súp.č. 144 na pozemku parc.č. KN 1631/16,
- budova súp.č. 145 na pozemku parc.č. KN 1631/17,
- budova súp.č. 146 na pozemku parc.č. KN 1631/19,
- budova súp.č. 147 na pozemku parc.č. KN 1631/20,
- budova súp.č. 148 na pozemku parc.č. KN 1632/2,
- budova súp.č. 149 na pozemku parc.č. KN 1636/2,
- budova súp.č. 150 na pozemku parc.č. KN 1638/2,
- budova súp.č. 151 na pozemku parc.č. KN 1638/3,
- budova súp.č. 152 na pozemku parc.č. KN 1643/2,
- budova súp.č. 153 na pozemku parc.č. KN 1643/3,
- budova súp.č. 154 na pozemku parc.č. KN 1643/6,
- budova súp.č. 155 na pozemku parc.č. KN 1644/2,
- budova súp.č. 156 na pozemku parc.č. KN 1644/3,
- budova súp.č. 157 na pozemku parc.č. KN 1644/4,
- budova súp.č. 158 na pozemku parc.č. KN 1644/5,
- budova súp.č. 159 na pozemku parc.č. KN 1644/6,
- budova súp.č. 160 na pozemku parc.č. KN 1642,
- budova bez súp.č. na pozemku parc.č. KN 1631/4,
- budova bez súp.č. na pozemku parc.č. KN 1631/8,
- budova bez súp.č. na pozemku parc.č. KN 1636/3,
- budova bez súp.č. na pozemku parc.č. KN 1643/4,
- budova bez súp.č. na pozemku parc.č. KN 1643/5,
ktoré sú zároveň ťarchou viaznúcou na jednotlivých pozemkoch.

Účel: vhodné ako sklady, výrobné priestory a pod.
Celý areál sa ponúka na odpredaj len za cenu pozemkov.

2. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu verejnej obchodnej súťaže dohodnúť u Ing. Thomku – vedúceho oddelenie Pozemkov a podnikateľských aktivít, t.č. 043 4204 197.

3. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe ponuky Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2009 - neotvárať“ , ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor Evidenčných a správnych služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin

Vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie odbor Evidenčných a správnych služieb.
Ponuky predložiť v termíne do dňa 23.10.2009, do 12.00 hodiny.
Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt. Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.
U podnikateľom navyše IČO, DIČO, kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú neodvolateľné.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

4. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom dňa 23.10.2009. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok a predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

5. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium - najvyššia cenová ponuka.

V Martine 09.10.2009
Ing. Ján Zajac – ved. odb. Evidenčných a správnych služieb