Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2009

pridané: 09.10.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v platnom znení
Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2009.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj administratívnej budovy zapísanej v katastri nehnuteľnosti pre okres Martin, v katastrálnom území Martin, na LV č. 3734, na parc. č. KN 812/2, súpis. č. 1010, na Ulici M.R. Štefánika č. 25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2 ako kancelárske priestory.

2. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu verejnej obchodnej súťaže dohodnúť u Ing. Thomku – vedúceho oddelenie Pozemkov a podnikateľských aktivít, t.č. 043 4204 197.

3. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe ponuky Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2009 - neotvárať“ , ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor Evidenčných a správnych služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin

Vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie odbor Evidenčných a správnych služieb.
Ponuky predložiť v termíne do dňa 23.10.2009, do 12.00 hodiny.
Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt. Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.
U podnikateľom navyše IČO, DIČO, kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú neodvolateľné.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

4. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom dňa 23.10.2009. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok a predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

5. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium - najvyššia cenová ponuka.

V Martine, 09.10.2009
Ing. Ján Zajac – ved. odb. Evidenčných a správnych služieb