INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONANIA NA PRIAMY PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN

pridané: 06.10.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaMesto Martin informuje, že dňa 11.09.2009 zasadala komisia menovaná primátorom mesta Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom, ktorá vybrala nájomcu ponúkaného pozemku tak, ako je uvedené v nasledovnom
zápise:

Zápis zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom pozemku parc. č. KN 1149/23, k. ú. Priekopa:

1. Zámer prenajať majetok mesta – pozemok parc. č. KN 1149/23, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 408 m2, k. ú. Priekopa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 21. 08. 2009 do 7.9.2009 a na internetovej stránke mesta od 21.08.2009 až do zasadnutia komisie.
2. Na posúdenie predložených ponúk bola vymenovaná primátorom mesta Martin komisia v zložení :
Ing. Ján Zajac, vedúci odboru evidenčných a správnych služieb - predseda
Mgr. Martina Harajdičová, právnik – člen
Ing. Ivan Mráz, vedúci oddelenia správy a evidencie majetku – člen
3. Komisia na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom predmetného pozemku zasadala dňa 11.9.2009, o 10.00 hod.
4. Podmienkou na posudzovanie návrhu bol účel nájmu, a to zariadenie staveniska na dobu neurčitú, resp. určitú do 5 rokov a cena nájmu 1,65 EUR/m2/ročne.
5. Svoj návrh doručil vyhlasovateľovi jediný záujemca:


Pozemné staviteľstvo Žilina, a. s. so sídlom Bytčická 72, 010 01 Žilina
Nakoľko uvedený záujemca akceptoval podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 1,65 EUR/m2 /ročne, komisia rozhodla, že nájomná zmluva bude uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

Zasadnutie komisie skončené o 10.30 hod.
V Martine 11.09.2009

Ing. Ján Zajac

Mgr. Martina Harajdičová

Ing. Ivan Mráz

Odsúhlasil :
JUDr. Katarína Katinová, prednostka MsÚ Martin