INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONANIA NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN

pridané: 05.10.2009, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná snímkaMesto Martin informuje, že dňa 17.09.2009 zasadala komisia menovaná primátorom mesta Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom, ktorá vybrala nájomcov ponúkaných nebytových priestorov tak, ako je uvedené v nasledovnom zápise:

Zápis zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov

1. Zámer prenajať majetok mesta – nebytové priestory bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 19.8.2009 do 3.9.2009 a na internetovej stránke mesta od 19.8.2009 až do zasadnutia komisie.
2. Na posúdenie predložených ponúk bola vymenovaná primátorom mesta Martin komisia v zložení :
Ing. Ján Zajac, vedúci odboru evidenčných a správnych služieb - predseda
Mgr. Martina Harajdičová, právnik – člen
Ing. Ivan Mráz, vedúci oddelenia správy a evidencie majetku – člen
3. Komisia na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov zasadala dňa 17.9.2009, o 12.00 hod.
4. Podmienkou na posudzovanie návrhu bola najvyššia ponúknutá cena.
5. Svoje návrhy doručili vyhlasovateľovi títo záujemcovia:

A. CO kryt na U. N. Hejnej 5 (bývalá Alpia)
o nájom sa uchádzali dvaja záujemcovia :
1. Peter Feriančík, KARAOKE music, s.r.o., J. Šimka 10, Martin – na účel multimediálneho klubu – splnil všetky podmienky,
2. Ľubomír Homola, Horné Vestenice 118 – na účel prevádzky erotického salóna – neakceptoval navrhnutú zmenu účelu nájmu a neakceptoval cenu nájmu.
Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko z uvedených záujemcov jedine KARAOKE music, s.r.o. akceptoval podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 25 €/ m2, komisia rozhodla, že nájomná zmluva bude uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

B. Obchodné priestory vo výmenníkovej stanici na Ul. N. Hejnej 2.
o nájom sa uchádzal jeden záujemca :
1. Ing. Lenka Jesenská, Ul železničná 3226/ 13, Vrútky – na účel maloobchodnej
Činnosti – splnila všetky podmieky.

Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Nakoľko uvedená záujemkyňa akceptovala podmienky nájmu stanovené mestom, cenu nájmu 35 €/m2 , komisia rozhodla, že nájomná zmluva bude uzavretá s týmto záujemcom – za všetci členovia komisie.

C. Obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov
jedná sa o 2 obchodné nebytové priestory o výmere 65,19 m2 a 73,83 m2, o nájom ktorých sa uchádzali 5 záujemcovia :
1. Ing. Lenka Jesenská, Ul železničná 3226/ 13, Vrútky – na účel maloobchodnej
činnosti, ktorá ponúkla cenu nájmu za priestor o výmere 65,19 m2 do 50 €/m2 oproti minimálnej cene stanovenej mestom 35 €/m2 a splnila všetky podmienky,
2. Janka Kurhajcová, Hlavná 2, Sučany – na účel prevádzky predajne second-hand,
ktorá ponúkla cenu nájmu 35,50 €/m2 za priestory o výmere 65,19 m2 oproti minimálnej cene stanovenej mestom 35 €/m2 a za priestory o výmere 73,83m2 minimálnu cenu akceptovala a splnila všetky podmienky,
3. Jarmila Stredáková, Gorkého 17/17, Martin – na účel predajne starožitností, priestor o výmere 65,19 m2 – nereagovala na výzvu na predkladanie ponúk
4. Iveta Gardlíková a Ing. M. Brodzianska - Espreso Pohoda, Kollárova 28, Martin, na účel prevádzky kaviarne a cukrárne, ktoré ponúkli cenu nájmu za priestory o výmere 73,83 m2 cenu nájmu do 50 €/m2 oproti minimálnej cene stanovenej mestom 35 €/m2 a splnili všetky podmienky,
5. Ingrid Mogyorósiová – HAPI, B. Bulu 4/28, Martin 8, na účel prevádzky večierky, ktorá na písomnú výzvu mesta na predloženie ponuky ceny nájmu nereagovala,
6. ABC TERM spol. s r.o., Peter Boroš , Kopčianska 65, Bratislava, na účel predajne strojárskych výrobkov, ktorý na písomnú výzvu mesta na predloženie ponuky ceny nájmu nereagoval.

Po posúdení predložených žiadostí o prenájom uvoľnených nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve Mesta Martin komisia konštatovala:
Z uvedených záujemcov ponúkli najvyššiu cenu nájmu jedine Ing. Lenka Jesenská a Iveta Gardlíková s Ing. M. Brodzianskou, preto komisia rozhodla, že nájomná zmluva na priestory o výmere 65,19 m2 bude uzatvorená s Ing. Lenkou Jesenskou a nájomná zmluva na priestory o výmere 73,83 m2 bude uzatvorená s Ivetou Gardlíkovou s Ing. M. Brodzianskou.

V prípade, že víťazní uchádzači odmietnu uzatvoriť nájomné zmluvy, tieto budú uzatvorené s uchádzačmi, ktorí ponúkli druhú vyššiu cenu nájmu resp. akceptovali minimálnu cenu nájmu stanovenú mestom a splnili všetky podmienky.

Zasadnutie komisie skončené o 12.45 hod.
V Martine 17.09.2009

Ing. Ján Zajac

Mgr. Martina Harajdičová

Ing. Ivan Mráz

Odsúhlasil :
JUDr. Katarína Katinová, prednostka MsÚ Martin