Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

pridané: 05.10.2009, kategória: výberové konanie - archív

ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Splnomocnenec pre etiku

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Kancelária primátora

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného smeru

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, tlačového zákona, ochrany osobných údajov, Etického kódexu, etických noriem a pravidiel, Zákonníka práce
- komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, analytické myslenie
- dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
- uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychologickej diagnostiky a psychotestu

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.
Splnomocnenec pre etiku spolupracuje s Radou pre etiku ako poradným orgánom primátora, vypracúva koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mesta v oblasti etiky, zodpovedá za dodržiavanie Etického kódexu zamestnanca Mesta Martin, poskytuje poradenstvo v oblasti etiky a dodržiavania Etického kódexu, vypracúva stanoviská k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnancami mesta v oblasti etiky, monitoruje spokojnosť klientov s poskytovanými službami, vedie register majetkových priznaní vedúcich zamestnancov.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – splnomocnenec pre etiku - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 12.októbra 2009 do 13.00 hod.

Výberové konanie na funkciu splnomocnenec pre etiku sa uskutoční 20.októbra 2009 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou(psychotest) a osobným pohovorom.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin