PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU

pridané: 29.09.2009, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
o výmere 13,00 m2,
o výmere 50,60 m2,
o výmere 18,00 m2,
o výmere 20,00 m2
o výmere 67,46 m2
Doba nájmu : na dobu neurčitú, určitú do 5 rokov , určitú nad 5 rokov ( so súhlasom
Mestského zastupiteľstva v Martine).
Minimálna cena nájmu 25 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.

- sociálne zariadenia v podchode pre peších Ul. Kohútova:
o výmere cca 70 m2
Doba nájmu : na dobu neurčitú (uprednostňujeme) a určitú do 5 rokov.
Minimálna cena nájmu 5 €/m2/rok bez energií spojených s nájmom.
Podmienkou nájmu je vykonávanie upratovacích a čistiacich prác prenajatých sociálnych
zariadeniach a celom podchode.

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
vo výmenníkovej stanici EB 1 Prednádražie na Ul. J. Nováka o výmere 60 m2,
vo výmenníkovej stanici na EB K 02 na Ul. Záturčianska o výmere 69,08 m2,
v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č.27 (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
v objekte na Ul. Šoltésovej 3 (bývalý posádkový klub armády) o výmere 673,6 m2.
v objekte na Ul. B. Bullu 15 v Priekope (východný pavilón býv. materskej školy) o výmere 549,27 m2.
Doba nájmu : na dobu neurčitú (uprednostňujeme) a určitú do 5 rokov.
Cena nájmu bude stanovená individuálne podľa účelu a lokality, pre každého
konkrétneho vybratého nájomcu.
Doba nájmu : na dobu neurčitú, určitú do 5 rokov

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje žiadosti odboru evidenčných a správnych služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin do 14 dní od zverejnenia tejto ponuky.
Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, oddelení správy a evidencie majetku, č. dv. 122A po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy a evidencie majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.

Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento bude prenajatý tomuto záujemcovi ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta do 14 dní od ukončenia výberu na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta.

Doplňujúce informácie poskytne odbor evidenčných a správnych služieb, oddelenie správy a evidencie majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800

V Martine 28.09.2009

Ing. Ján Zajac
vedúci odboru evidenčných a správnych služieb