Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia a rozšírenie Uzlovskej ulice v Martine

pridané: 24.09.2009, kategória: verejné obstarávanie - archív

ilustračná snímkaVýzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela s použitím elektronickej aukcie - Rekonštrukcia a rozšírenie Uzlovskej ulice v Martine.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 45 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktné osoby: Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210
Vo veciach technických: Jela Žiaková
Telefón : 043/4204 132

2. Názov diela:
Rekonštrukcia a rozšírenie Uzlovskej ulice v Martine

3. Opis diela:
Rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Uzlovská – p. č. KN 1221/9, 1190/88, 1190/84 k. ú. Priekopa v Martine, mestská časť Priekopa.
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej ulice podľa podrobného opisu uvedeného v súťažných podkladoch k tejto zákazke.

4. Miesto realizácie diela:
Martin, k. ú. Priekopa

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
45233853-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
45232130-2 Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
77300000-3 Záhradné služby
15232390-8 Inštalácia dopravných značiek

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy (predpoklad):
do 31. 12. 2010

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov

11. Podmienky účasti uchádzačov: - Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
- vyžadujú sa

- Uviesť podmienky:
- Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch
- Vyžaduje sa, aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby.
- Vyhlásenia stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (originál).
- Predloženie zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky ukončené v rokoch 2006, 2007 a 2008. K zoznamu priloží uchádzač min. 1 referenčný list za každý rok samostatne s celkovými rozpočtovými nákladmi na každú stavbu nad 697 000 EUR (21 mil. SKK) s DPH, vyplnením všetkých požadovaných údajov na priloženom Formuláre „REFERENCIE“
- Predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač bude mať k dispozícii strojné a technické vybavenie pre realizáciu diela. Súčasťou čestného vyhlásenia budú fotokópie dokladov, preukazujúce ich vlastníctvo, resp. zmluvy o ich nájme.
- Návrh ceny v EUR za realizáciu diela
- Podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom
- Podpísanú Zmluvu o protikorupčných opatreniach

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v príslušnej časti súťažných podkladov.

12. Označenie, či realizácia diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od: 25.09.2009 do:01.10.2009
v pracovnom čase od: 08,00 do: 13,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE

15. Lehota na predkladanie ponúk:
do 19.10.2009 do 10:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

16. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a určenie poradia uchádzačov podľa predložených cenových ponúk:
Do: 23.10.2009
Poznámka: uchádzačom sa nezasiela Zápis z otvárania ponúk (§43 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena za realizovanie diela (cena s DPH) ........ 100 bodov

18. Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.

Vo výzve na el. aukciu budú uvedené podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia el. aukcie: 26.10.2009 12:00 hod.
Predpokladaný termín začatia el. aukcie: 27.10.2009 09:00 hod.
Ukončenie el. aukcie: predložením najnižšej ceny, ktorá sa nezmení v priebehu nasledujúcich10 sekúnd.
V prípade zníženia ceny v posledných desiatich sekundách, sa o tento čas predlžuje el. aukcia.
Ostatné podrobnosti budú uvedené vo výzve na el. aukciu.

Prihlásenie sa do e-aukcie a registrácia:

Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/
Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému.

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15. 11. 2009

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, a nebolo ich možno predvídať Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum:
24.09.2009

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001