Výberové konanie na voľné pracovné miesto

pridané: 23.07.2009, kategória: výberové konanie - archív

ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

Názov funkcie:
Referent sociálnej pomoci

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Doba trvania pracovného pomeru:
Na dobu určitú, na 1 rok, s možnosťou zmeny pracovných podmienok /po uplynutí tejto doby/ na dobu neurčitú, na základe dohody zmluvných strán

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sociálneho smeru

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v sociálnej oblasti min. 3 roky výhodou
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, znalosť zákona o sociálnych službách, zákona o životnom minime, zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ekonomické znalosti
- schopnosť vhodne komunikovať s problematickým klientom, interpersonálna komunikácia
- komunikatívnosť, asertívne správanie, empatické cítenie, rozhodnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, flexibilnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, diskrétnosť
- dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.

Vykonávanie sociálno-poradenskej práce prvého kontaktu a poradenské usmernenie klientov, zabezpečovanie pracovnej činnosti v oblasti starostlivosti o ľudí zo znevýhodneného a málopodnetného prostredia, predkladanie návrhov na poskytnutie jednorázovej sociálnej pomoci, výkon agendy súvisiacej s umiestnením občana do zariadenia sociálnych služieb, vykonávanie šetrení v rodinách, pripravovanie návrhu rozpočtu za zverenú oblasť.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent sociálnej pomoci - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 07.augusta 2009 do 13.00 hod.

Výberové konanie na funkciu referent sociálnej pomoci sa uskutoční 19.augusta 2009 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou a osobným pohovorom.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin