Výberové konanie na voľné pracovné miesto na MsÚ

pridané: 07.05.2009, kategória: úradné oznamy - archív

ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

Názov funkcie:
Splnomocnenec pre etiku

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Doba trvania pracovného pomeru:
Na dobu určitú, na 1 rok, s možnosťou zmeny pracovných podmienok /po uplynutí tejto doby/ na dobu neurčitú, na základe dohody zmluvných strán

Organizačný útvar:
Kancelária primátora

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného smeru

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, ochrany osobných údajov, Etického kódexu, etických noriem a pravidiel, Zákonníka práce, zákona o sťažnostiach, interných noriem Mesta Martin zverejnených na stránke www.martin.sk , upravujúcich oblasť etiky a protikorupčných opatrení, tlačového zákona
- komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, analytické myslenie, diskrétnosť
- dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta v oblasti etiky.
Spolupráca s Radou pre etiku ako poradným orgánom primátora, zodpovednosť za kontrolu dodržiavania Etického kódexu zamestnanca Mesta Martin, poskytovanie poradenstva v oblasti etiky a dodržiavania Etického kódexu, vypracovávanie stanovísk k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnancami mesta v oblasti etiky, prešetrovanie a vybavovanie sťažností za porušenie Etického kódexu, monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami a správaním zamestnancov mesta, vedenie registra majetkových priznaní vedúcich zamestnancov.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – splnomocnenec pre etiku - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 20.mája 2009 do 15.00 hod.

Výberové konanie na funkciu splnomocnenec pre etiku sa uskutoční 29.mája 2009 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou a osobným pohovorom. Súčasne členom výberovej komisie bude odborník z oblasti psychológie a uchádzač sa podrobí psychodiagnostike vybraných zručností zamestnanca.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin