Výberové konanie na obsadenie funkcie na MsÚ

pridané: 07.05.2009, kategória: úradné oznamy - archív

ilustračná snímkaMesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine.

Názov funkcie:
Vedúci odboru evidenčných a správnych služieb

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Doba trvania pracovného pomeru:
Na dobu určitú, na 1 rok, s možnosťou zmeny pracovných podmienok /po uplynutí tejto doby/ na dobu neurčitú, na základe dohody zmluvných strán

Organizačný útvar:
Odbor evidenčných a správnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v riadiacej oblasti min. 3 roky výhodou
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, pozemkového práva, obchodného práva, občianskeho práva , zákona o katastri nehnuteľností, zákona o matrikách a zákonov upravujúcich pracovno-právne vzťahy zamestnancov
- dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, analytické myslenie, samostatnosť

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.
Riadenie a koordinácia činností vykonávaných odborom evidenčných a správnych služieb, vykonávanie úloh územnej samosprávy, zodpovednosť za odborné spracovanie materiálov pre orgány mesta, zabezpečovanie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a úloh zadaných primátorom mesta a prednostom mestského úradu, zabezpečovanie správy majetku mesta v súlade s platnými právnymi predpismi, zodpovednosť za prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a registra obyvateľov, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na zverenom úseku.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list


Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – vedúci odboru evidenčných a správnych služieb - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 27.mája 2009 do 15.00 hod.

Výberové konanie na funkciu vedúci odboru evidenčných a správnych služieb sa uskutoční 05.júna 2009 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou a osobným pohovorom. Súčasne členom výberovej komisie bude odborník z oblasti psychológie a uchádzač bude podrobený psychodiagnostike vybraných zručností.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin