Výberové konanie na vymenovanie riaditeľov ZŠ, MŠ a CVČ

pridané: 03.04.2009, kategória: úradné oznamy - archív

MŠ A. StodoluV zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, MESTO MARTIN zastúpené primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom

vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

- riaditeľa Základnej školy A. Dubčeka v Martine Ul. budovateľov č.9
- riaditeľa Základnej školy v Martine Ul. A. Stodolu č.60
- riaditeľa Základnej školy v Martine Ul. J. Kronera č.25
- riaditeľa Základnej školy v Martine Ul. jahodnícka č.1
- riaditeľa Základnej školy v Martine Ul. P. Mudroňa č.3

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

Podmienky uchádzačov:
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu najmenej 4 strany),
- znalosť platných právnych predpisov, najmä školskej legislatívy.

Požadované doklady:
- prihláška na výberové konanie,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

CENTRA VOĽNÉHO ČASU:

- riaditeľa Centra voľného času Kamarát v Martine Ul. A. Kmeťa č.22

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

Podmienky uchádzačov:
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu najmenej 4 strany),
- znalosť platných právnych predpisov, najmä školskej legislatívy.

Požadované doklady:
- prihláška na výberové konanie,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

MATERSKEJ ŠKOLY:

- riaditeľa Materskej školy v Martine Ul. J. Lettricha č. 19
- riaditeľa Materskej školy v Martine Ul. J. Šimka č.7
- riaditeľa Materskej školy v Martine Ul. A. Stodolu č.1

Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Podmienky uchádzačov:
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu najmenej 4 strany),
- znalosť platných právnych predpisov, najmä školskej legislatívy.

Požadované doklady:
- prihláška na výberové konanie,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 24.04.2009 do 13,00 hod. v obálke s označením Výberové konanie s uvedením názvu školy alebo školského zariadenia na adresu:

Mesto Martin
Mestský úrad
Námestie S. H. Vajanského č.1
036 49 Martin