Oznam pre chovateľov psov

pridané: 05.03.2009, kategória: aktuality - archív

Fotografia z letákuMesto Martin sa v roku 2008 rozhodlo riešiť oblasť chovu psov na svojom území novým spôsobom. V prvej etape poskytlo formou listovej zásielky všetkým prihláseným držiteľom psov (vyše 3000) kolekciu tlačovín, pozostávajúcu z infobrožúry (pozri prílohy), kópií zákonov, vyhlášok a nariadení. Po jej prečítaní sa chovatelia môžu vyhnúť možným komplikáciám, prípadne sankciám, vyplývajúcim z nesprávneho chovu psa.

V súčasnosti platí legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateľa pomerne náročné kritériá. Zohľadňuje všetky základné prirodzené potreby psa v záujme ich plnohodnotného prežívania a zároveň nastoľuje také požiadavky na chovateľa psa, aby jeho chovom neohrozoval a neobmedzoval verejnosť. Info brožúra pre chovateľov, ktorú vydalo mesto Martin je praktickým výkladom pravidiel a povinností pre chovateľov psov na území mesta Martin. Osvojenie informácií, ktoré poskytuje prispeje k dodržiavaniu poriadku v našom meste.

V Martine sú v platnosti celkovo tri všeobecné záväzné nariadenia, týkajúce sa chovu psov. Ide o VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého súčasťou sú paragrafy, určujúce lokality, do ktorých je vstup so psom zakázaný, ako aj miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný. Ďalšie VZN č. 76 určuje výšku dane za psa a stanovuje povinnosť nosiť evidenčnú známku mesta na obojku psa, čo uľahčuje identifikáciu zvieraťa. Tretie VZN č. 15 o odchyte túlavých zvierat určuje pravidlá zabezpečovania verejného poriadku v súvislosti so psami, nájdenými na verejných priestranstvách bez dozoru vodiacej osoby.

Ostatné náležitosti, vrátane problematického zberu psích exkrementov, ošetrujú vyššie právne normy, t.j. zákony, ktorých riešenie patrí do kompetencie obce. Neodstránenie psieho exkrementu má právo riešiť mestská polícia blokovou pokutou.

Chov psov, podmienky ich držania i vodenia sú upravené v zákone 282/2002, vrátanie povinnosti bezodkladného odstraňovania psích exkrementov ihneď po znečistení.

Zákon 39/2007 kontroluje chovy psov z veterinárneho hľadiska a patrí do kompetencie veterinárnych správ. Taktiež môže udeľovať chovateľovi sankcie. Do pôsobnosti tohto zákona patrí aj útek psa, nedovolené rozmnožovanie, povinnosť očkovať psa proti besnote, postup po pohryznutí, týranie zvierat a nedostatočná starostlivosť o ne. Vyhláška 123/2008 určuje podmienky, za akých možno držať psa tak, aby neohrozoval a neobťažoval okolie a verejnosť. Pre lepšiu ilustráciu Vám v prílohe prikladáme výňatky z uvedených právnych noriem.

Zistený voľný pohyb psa na verejných priestranstvách bez dozoru vodiacej osoby, útoky psov na ľudí a iné zvieratá môžete okamžite hlásiť na telefón pracoviska Útulok pre zvieratá 0903 512 030 (pohotovosť non stop).

PRÍLOHY:
Príhovor primátora (.pdf, 151kB)
Info brožúra pre chovateľov psov na území mesta Martin (.pdf, 1,7MB)- 1
Info brožúra pre chovateľov psov na území mesta Martin (.pdf, 2,4MB)- 2
Informačný leták (.pdf, 820kB)
Všeobecné záväzné nariadenia mesta Martin týkajúce sa chovu psov (.pdf, 117kB)
Právne normy týkajúce sa chovu psov (.pdf, 117kB)
Vyhláška o ochrane spol. zvierat (.pdf, 63kB)