Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 08.01.2009, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

1. „referent poplatkov“

Organizačný útvar:
Ekonomický odbor - oddelenie daní a poplatkov

Kvalifikačný predpoklad:
úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax v danej oblasti výhodou. Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú, počas zastupovania materskej dovolenky zamestnanca.

Charakteristika pracovného miesta:
Vybavovanie ucelených odborných agend v oblasti správy miestnych poplatkov, vydávanie platobných výmerov a rozhodnutí, vykonávanie kontroly správnosti a úplnosti podkladov k vyrubeniu miestneho poplatku, výkon kontrolnej činnosti v zmysle zákona o správe daní a poplatkov u jednotlivých daňovníkov, vedenie predpísanej evidencie, účtovanie platieb, spracúvanie prehľadu o pohľadávkach poplatníkov, spracúvanie podkladov na vymáhanie poplatkov.

2. kuchár v Klube dôchodcov

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva – Klub dôchodcov

Kvalifikačný predpoklad:
stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Odborná prax v danej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Výroba technologicky náročných teplých jedál a výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál a múčnikov, vrátane teplých múčnikov.

Z dôvodu rýchlejšej komunikácie s uchádzačmi, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie (.pdf)

Pozície sú už obsadené.