Výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine

pridané: 11.12.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v MartineMesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v manažérskej pozícii minimálne 3 roky
- skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie projektov
- znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasť
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť voči stresovým situáciám

Jazykové znalosti:
- anglický jazyk – aktívne
- znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou

Požadované doklady pre výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
• profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom aj v anglickom jazyku
• písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
• motivačný list v slovenskom aj v anglickom jazyku

Uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – vedúci OSRaZV - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 9. januára 2009 do 12.00 hod.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Mobil: 0918797118
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Pozícia je už obsadená.