Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

pridané: 10.12.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

1. „referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania“
Organizačný útvar: Kancelária prednostu
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Odborná prax v danej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania), príprava a zabezpečovanie výberových konaní na voľné pracovné miesta a komplexné zabezpečovanie agendy výchovy a vzdelávania zamestnancov Mesta Martin.

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 17.12.2008. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia. Z dôvodu rýchlejšej komunikácie s uchádzačmi, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.


Bližšie informácie poskytne:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150, e-mail:lubica.turcanova@martin.sk

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie

Pozícia je už obsadená.