Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 09.12.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. „referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva“

Organizačný útvar:
Odbor komunálnych služieb, oddelenie životného prostredia a dopravy

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technické zameranie
Certifikát na odborný stavebný dozor pre dopravné stavby a odborná prax v danej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní dopravných stavieb alebo technologických častí dopravných stavieb. Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky.

2. „pokladník“

Organizačný útvar:
Ekonomický odbor, oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Kvalifikačný predpoklad:
úplné stredné odborné vzdelanie
Odborná prax v danej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Vykonávanie pokladničných operácií – manipulácia s hotovosťou, výber peňažných prostriedkov z účtu a odvod peňažných prostriedkov na účet, vedenie pokladničnej knihy, účtovné operácie súvisiace s pokladničnou agendou, vyhotovovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, predaj stravných lístkov, evidencia a kontrola príjmových pokladničných blokov vydaných jednotlivým organizačným zložkám, vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku rybárskych lístkov.

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 16.12.2008. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia. Z dôvodu rýchlejšej komunikácie s uchádzačmi, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.č.: 043/4204150, e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie

Pozície sú už obsadené.