Súťaž návrhov ,, Vianočné osvetlenie“ mesta Martin

pridané: 22.09.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Súťaž návrhov ,, Vianočné osvetlenie“ mesta Martin Mesto Martin vyhlasuje súťaž návrhov - Vianočné osvetlenie mesta Martin.

Moderné verejné osvetlenie prináša bezpečnosť do nočných ulíc, zlepšenie kvality životného prostredia, ale aj úspory elektrickej energie vo verejnom dekoratívnom osvetlení. Mesto Martin chce reagovať na súčasné trendy modernizácie a na Pešej zóne vytvoriť nezabudnuteľný zážitok prostredníctvom vianočného osvetlenia.

Podmienky súťaže:
Súťaž je vyhlásená ako verejná anonymná jednokolová. Je určená pre fyzické a právnické osoby so špecializáciou na verejné dekoratívne osvetlenie. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vyhlasovatelia súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci.

Vianočné osvetlenie má mať moderný charakter s dôrazom na vysoké výtvarno- dizajnérske stvárnenie a najnovšie technológie prevedenia. Od jeho stvárnenia očakávame originalitu, nápaditosť prevedenia, farebné riešenie, jednoduchosť osadenia, využitie literárnych prvkov.

Riešeným územím je Pešia zóna od budovy 1. Matice slovenskej po objekt VÚB / Ul. M.R. Štefánika, Ul. 29. augusta/.

Vyhlasovateľ súťaže nestanovuje povinný motív ani farebnosť nového osvetlenia.


Grafický návrh VIANOČNÉHO OSVETLENIA musí byť vypracovaný na podložke vo formáte A3:
- obsahom dokumentácie budú vizualizácie jednotlivých etáp Pešej zóny a priestorové stvárnenie navrhovaných prvkov.
Návrh bude predložený vo farebnej verzii, spracovaný formou tlače.
Súčasťou musí byť krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.

Návrh treba podať v zalepenej obálke A3, pričom obálka musí obsahovať:
- návrh podľa horeuvedených podmienok,
- zdôvodnenie návrhu a jeho popis;
- ďalšiu zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (názov fyzickej alebo právnickej osoby, adresa a telefónne číslo).

Obálky treba označiť heslom „Vianočné osvetlenie - neotvárať“

Každému návrhu bude pridelené poradové číslo.

Návrhy treba doručiť na adresu:
Mesto Martin, Mestský úrad, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, sekretariát ÚHAM, najneskôr do 06. októbra 2008, do 14:00 hod..

Vyhodnotenie návrhov:
Obálky s návrhmi VIANOČNÉ OSVETLENIE budú otvorené komisiou do dvoch dní od uzávierky.
A následne po uzávierke komisia vyhodnotí najlepší návrh a určí víťaza.

Odstúpenie autorských práv v prospech Mesta Martin bude riešené Licenčnou zmluvou.

POROTA SÚŤAŽE:
1. Mgr. art. Andrej HRNČIAR
2. Mgr. art. Róbert DÚBRAVEC
3. Ing. arch. Denisa VALAŠKOVÁ
4. MUDr. Slavomír ŠUCH
5. Mgr. Bruno HORECKÝ
6. Ing. Peter KAŠUBA
7. p. Jozef CILLER