Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

pridané: 22.09.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke
na zhotovenie diela „Sanácia proti vlhkosti historickej budovy Turčianskej galérie v Martine“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 45 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktné osoby:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210
Vo veciach technických: Ing. Vladimír Pĺžik
Telefón : 043/4204 132

2. Názov diela:
„Sanácia proti vlhkosti historickej budovy Turčianskej galérie v Martine“

3. Stručný opis zhotovenia diela:
Sanácia stavby (zvýšená vlhkostná záťaž objektu a vysoký stupeň jeho poškodenia) pozostávajúca z nasledovných prác:
- zemné práce a drenáž
- dodatočné izolácie
- omietky vnútorné
- omietky vonkajšie
- finálne povrchové úpravy
- podlahy

4. Miesto realizácie diela: Turčianska galéria, Daxnerova ul. č. 2, Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45.11.12.40 – 2 Odvodňovacie zemné práce
45.11.21.00 – 6 Práce pri hĺbení drenáží
45.23.24.50 – 1 Odvodňovacie stavebné práce
45.43.22.10 – 9 Povrchová úprava stien
45.44.21.00 – 8 Maliarske a natieračské práce
45.45.30.00 – 7 Generálne opravy a renovačné práce
45.21.23.14 – 0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy:
do 23. 12. 2008

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MK SR v programe Obnov si svoj dom a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

11. Podmienky účasti uchádzačov: - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
- vyžadujú sa

Uviesť podmienky:
- Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,
- Uviesť najmenej 5 zmlúv o dielo, týkajúcich sa realizácie sanačných prác alebo stavebných prác obdobného typu za posledné 3 roky (2005, 2006, 2007) s uvedením názvu realizovaného diela, názvu a adresy objednávateľa, tel. číslom a výškou finančného objemu za každé jedno dielo
- Uviesť najmenej 2 referencie zrealizovania stavebných prác na historických budovách za posledné 3 roky (2005, 2006, 2007) s uvedením názvu realizovaného diela, názvu a adresy objednávateľa, tel. číslom a výškou finančného objemu za každé jedno dielo
- Predložiť overené fotokópie daňových priznaní za posledné dva roky (2006,2007), Verejný obstarávateľ požaduje, aby výška ročného obratu v priebehu každého účtovného roka (2006 a 2007) nebola u záujemcu nižšia ako 50 000 000,- (slovom: päťdesiat miliónov slovenských korún).
- Návrh ceny za zhotovenie diela v Sk a v € za realizáciu diela (konverzný kurz €=30,1260 Sk)
- Návrh zmluvy o dielo

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 17 súťažných podkladov.

12. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 23. 09. 2008 do: 26. 09. 2008
v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.

Úhrada za súťažné podklady:
500,-Sk v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Martine

15. Lehota na predkladanie ponúk:
do 06. 10. 2008 do 13:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

16. Otváranie obálok s ponukami: 06. 10. 2008, o 13:30 hod. SEČ

Miesto otvárania obálok s ponukami
Mesto Martin, Mestský úrad
Námestie S. H. Vajanského 1
036 45 Martin
Miestnosť: zasadačka č. dv. 206, II. poschodie

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritérium:
Cena za poskytované služby za kalendárny mesiac (cena s DPH) ........ 100 bodov

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
15. 10. 2008

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, a nebolo ich možno predvídať Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
Víťazný uchádzač spracuje harmonogram výstavby tak, aby termín dokončenia diela bol najneskôr 20. 12. 2008.
V prípade nepridelenia finančných prostriedkov z MK SR sa bude mať zato akoby zmluva o dielo na predmet zákazky nebola uzatvorená.

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001