Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJ

pridané: 08.07.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJMaterská škola, P. O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej školskej jedálne.

Všeobecné kritériá pre výber:
- požadované vzdelanie v oblasti stravovania
- min. 5-ročná prax v danej oblasti
- zdravotná spôsobilosť potrebná pre prácu a zdravotný preukaz
- bezúhonnosť

Požadované doklady:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Vyplnený osobný dotazník s uvedením tel. čísla a e-mailu
3. Profesijný životopis
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní
5. Výpis z registra trestov , nie starší ako 3 mesiace

Uvedené doklady je potrebné zaslať do 13.augusta 2008 na adresu:

Materská škola
P. O. Hviezdoslava 17
036 01 Martin

S textom označeným na obálke: Výberové konanie na vedúcu ŠJ