Informácia o voľnom pracovnom mieste

pridané: 18.04.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom miesteMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
právnik

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Organizačno-právny odbor
Organizačno-personálne oddelenie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právne zameranie

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni Mesta Martin. Zastupovanie mesta v právnych sporoch na súdoch a pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Vyhotovovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov, pri nakladaní s majetkom mesta. Vypracúvanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania. Uplatňovanie náhrady škody a vymáhanie pohľadávok. Zabezpečenie prešetrovania a vybavovanie agendy sťažností, vrátane vedenia centrálnej evidencie sťažností doručených na mestský úrad. Vybavovanie agendy súvisiacej so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S.H.Vajanského1
O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 7. mája 2008. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 15. mája 2008 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list