Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

pridané: 20.03.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ MartinMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor komunálnych služieb
Oddelenie životného prostredia a dopravy

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Certifikát na odborný stavebný dozor pre dopravné stavby a odborná prax v danej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní dopravných stavieb alebo technologických častí dopravných stavieb. Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S.H.Vajanského1
O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 08.04.2008. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 11.04.2008 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list