Výberové konanie

pridané: 06.02.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanieMesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
vedúci odboru komunálnych služieb

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor komunálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, doprava, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, správne konanie
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- riadiaca prax minimálne 5 rokov
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
Osvedčenie (certifikát) o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, certifikát na odborný stavebný dozor pre dopravné stavby, odborná prax, skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov, ovládanie cudzieho jazyka a vodičský preukaz skupiny B výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku stavebného poriadku, investičnej výstavby, dopravy a mestských komunikácií, životného prostredia a odpadového hospodárstva v meste Martin. Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie týchto činností vo väzbe na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin a Územný plán mesta Martin

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 20. februára 2008 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci odboru komunálnych služieb“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Mobil: 0918797118
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk