Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent - Kancelária Zdravé mesto

pridané: 10.12.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent - Kancelária Zdravé mestoMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
referent - Kancelária Zdravé mesto

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – pokročilý

Ďalšie požiadavky:
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilita, organizačné schopnosti, primerané vystupovanie, zodpovednosť a dobrá znalosť práce s PC.

Odborná prax v predmetnej oblasti, skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta Martin v oblasti životného prostredia v rámci Kancelárie Zdravé mesto. Príprava a koordinácia aktivít zameraných na aktuálne témy v oblasti zdravia, duševného zdravia, zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Spolupráca s neziskovými, zdravotníckymi, školskými a kultúrnymi organizáciami na úrovni mesta, iniciovanie aktivít vo forme kultúrnych a športových akcií pre verejnosť – Deň Zeme, Bicyklový deň, Deň seniorov, Deň bez áut a pod. Participácia na prevencii a výchove v oblasti environmentálnej politiky. Spolupráca s partnerskými mestami v oblasti ochrany životného prostredia, propagácie zdravého životného štýlu, boja a prevencie proti civilizačným chorobám a drogám. Spolupráca s Asociáciou zdravých miest SR a s inými zdravými mestami na Slovensku i v zahraničí. Spracovávanie návrhov na všeobecne záväzné nariadenia mesta týkajúce sa ochrany ovzdušia a životného prostredia. Príprava a realizácia úloh vyplývajúcich z Projektu Zdravé mesto Martin Vyhľadávanie možností získania finančných prostriedkov z projektov a grantov, participácia pri príprave a realizácii europrojektov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4133505
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária prednostu
Námestie S.H.Vajanského1
O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 14.12.2007. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis (v slovenskom i anglickom jazyku), fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list (v slovenskom i anglickom jazyku) a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2007 o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list