Informácia o voľnom pracovnom mieste - Správca Domova pre osamelých rodičov Slniečko

pridané: 10.12.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Správca Domova pre osamelých rodičov SlniečkoMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
Správca Domova pre osamelých rodičov Slniečko

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Ďalšie požiadavky:
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilita, empatia, organizačné schopnosti, primerané vystupovanie, zodpovednosť a dobrá znalosť práce s PC.

Odborná prax v predmetnej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb. Príprava podkladov pre rozhodovanie o poskytovaní sociálnej služby vrátane služieb v zariadení, ktoré spravuje mesto. Vykonávanie vstupných pohovorov so záujemcami o ubytovanie v Domove pre osamelých rodičov Slniečko. Vedenie osobných spisov rodičov a detí, ktorí sú ubytovaní v zariadení. Výpočet poplatkov za ubytovanie. Zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky, kontrola dodržiavania Domového poriadku, kontrola hygienickej úrovne zariadenia, zabezpečovanie všetkých opráv a odstránenie závad prostredníctvom dodávateľov. Príprava návrhu rozpočtu za zverenú oblasť a zodpovednosť za dodržiavanie schváleného rozpočtu a za účelne, efektívne a hospodárne využívanie pridelených finančných prostriedkov. Vykonávanie ekonomických činností týkajúcich sa zariadenia (objednávky, platobné poukazy, faktúry, potvrdenky, pokladničný denník).

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4133505
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária prednostu
Námestie S.H.Vajanského1
O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 14.12.2007. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2007 o 11.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list