Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre mládež a šport

pridané: 06.12.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre mládež a športMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
referent pre mládež a šport

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb
Oddelenie školstva, kultúry a športu

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilita, organizačné schopnosti, primerané vystupovanie, zodpovednosť a dobrá znalosť práce s PC.

Odborná prax v predmetnej oblasti, skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov a vysokoškolské vzdelanie výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Vybavovanie ucelených odborných agend v oblasti mládeže a športu, spolupráca so športovými klubmi, mládežníckymi organizáciami, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v predmetnej oblasti. Zabezpečovanie realizácie Koncepcie športu mesta Marina a spolupráca pri príprave koncepčných materiálov v oblasti práce s mládežou. Aktívna spolupráca pri organizovaní športových akcií miestneho a regionálneho významu. Zabezpečovanie agendy dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na oblasť mládeže a športu. Zabezpečovanie spolupráce vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, štátnymi orgánmi a taktiež s právnickými a fyzickými osobami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru a voľnočasové aktivity pre mládež, vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Martin. Participácia pri príprave a realizácii europrojektov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4133505
Fax: 4132483
e-mail:lubica.turcanova@martin.sk
Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária prednostu
Námestie S.H.Vajanského1
O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 13.12.2007. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu maturitného vysvedčenia (diplomu), čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2007 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list