Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre stratégiu a regionálny rozvoj

pridané: 03.12.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre stratégiu a regionálny rozvoj Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
referent pre stratégiu a regionálny rozvoj

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne (slovom aj písmom)

Ďalšie požiadavky:
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, primerané vystupovanie, analytické myslenie, zodpovednosť a dobrá znalosť práce s PC.

Odborná prax v predmetnej oblasti, skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov, vysokoškolské vzdelanie a ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka výhodou.

Pracovný pomer na dobu určitú – počas zastupovania rodičovskej dovolenky.

Charakteristika pracovného miesta:
Vypracúvanie analýz a hodnotenie rozvoja obce podľa príslušných odvetví. Vykonávanie monitoringu všetkých zdrojov (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území SR a v zahraničí. Spolupráca s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ. Zodpovednosť za stanovenie akčných plánov, za ich priebežné vyhodnocovanie a aktualizáciu v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4133505
Fax: 4132483
e-mail:lubica.turcanova@martin.sk
Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária prednostu
Námestie S.H.Vajanského1, O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 11.12.2007. K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis (v slovenskom a anglickom jazyku), fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list (v slovenskom a anglickom jazyku) a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 14.12.2007 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list