Informácia o voľnom pracovnom mieste - hovorca

pridané: 28.11.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste - hovorcaMesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov pracovného miesta:
hovorca

Rozsah pracovného úväzku:
skrátený pracovný úväzok – 25 hodín týždenne (0,67)

Organizačný útvar:
Kancelária primátora

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- masmediálna komunikácia, žurnalistika

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne

Ďalšie požiadavky:
organizačné schopnosti, komunikatívnosť, primerané vystupovanie, znalosť spoločenského protokolu a etikety. Prax v predmetnej oblasti výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov mesta k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom. Vydávanie oficiálnych stanovísk v mene primátora a mestského úradu do masmédií. Vydávanie pravidelných tlačových správ o činnosti mesta, monitorovanie tlače a analytické spracovávanie informácii o meste a regióne, publikovaných v prostriedkoch masovej komunikácie. Zabezpečovanie priameho styku s redaktormi prostriedkov masovej komunikácie. Pripravovanie ohlasov na kritiku a pripomienky uverejnené v hromadných oznamovacích prostriedkoch. Organizovanie tlačových konferencií a besied.

Termín nástupu:
01. januára 2008

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4133505
Fax: 4132483
e-mail:lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária prednostu
Námestie S.H.Vajanského1, O36 49 Martin

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu v termíne do 07.12.2007.

K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, fotokópiu diplomu, čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, motivačný list a vyplnený formulár – evidenčný list, nachádzajúci sa v prílohe tohto oznámenia.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 18.12.2007 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Martine č. 205.

Príloha:
Evidenčný list