Výberové konanie - "Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov"

pridané: 03.08.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie - "Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov"Mesto Martin v zmysle čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


„vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov“


Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• odborná prax a riadiaca prax výhodou
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti: samospráva, právo Európskej únie
• znalosť noriem STN ISO 9001:2000 a STN ISO 14001:2004, skúsenosti s interným auditom na systémy manažérstva kvality
• dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
• vodičský preukaz skupiny B výhodou
• ovládanie anglického /slovom aj písmom/ a ďalšieho cudzieho jazyka výhodou
• znalosť Národného strategického referenčného rámca
• skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť.


K prihláške je nutné doložiť:
• profesijný životopis /v slovenskom a anglickom jazyku/,
• motivačný list /v slovenskom a anglickom jazyku/,
• doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní,
• odpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/.Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 17. 08. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

Mestský úrad Martin
Odbor organizačno-personálny
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin


v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov“