Výberové konanie - "Referent mestskej stavebnej správy"

pridané: 23.05.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie - "Referent mestskej stavebnej správy"Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


„referent mestskej stavebnej správy“Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /zameranie stavebné/

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• odborná prax 3 roky
• odborná spôsobilosť pre vydávanie rozhodnutí v zmysle stavebného zákona
• dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
• znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasť
• vodičský preukaz skupiny B výhodou
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť


K prihláške je nutné doložiť:

 • profesijný životopis,

 • motivačný list,

 • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú /zastupovanie počas materskej dovolenky/.


  Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 01. 06. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

  Mestský úrad Martin
  Odbor organizačno-personálny
  Nám. S. H. Vajanského 1
  036 49 Martin


  v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Referent mestskej stavebnej správy“