Výberové konanie

pridané: 25.04.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konaniePrimátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na kandidátov pre návrh primátora na vymenovanie:


riaditeľa rozpočtovej organizácie Mesta Martin - Útvar hlavného architekta mesta Martin


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonického zamerania


 • Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť

 • odborná prax minimálne 5 rokov

 • znalosť problematiky územného plánovania a architektonickej tvorby

 • dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/

 • znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasť

 • ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom

 • vodičský preukaz skupiny B, ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka a skúsenosti s tvorbou alebo realizáciou projektov výhodou

 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť

 • znalosť tvorby a aplikácie rozvojových koncepcií v zahraničí


 • K prihláške je nutné doložiť:
 • profesijný životopis,

 • motivačný list,

 • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní,

 • odpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,

 • Predstava o vízii, koncepcii a stratégii územného rozvoja mesta Martin


 • Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 16. 05. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

  Mestský úrad Martin
  Sekretariát primátora mesta
  Nám. S. H. Vajanského 1
  036 49 Martin

  v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Marin“