Výberové konanie

pridané: 31.01.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konaniePrimátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na kandidátov
pre návrh primátora na vymenovanie:


„náčelníka Mestskej polície v Martine“1)Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
• osoba staršia ako 21 rokov
• osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá
• odborná prax minimálne 3 roky
• prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky
• ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka výhodou
• znalosť práce s PC /Microsoft Office/
• znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasťK prihláške je nutné doložiť:
● profesijný životopis,
● motivačný list,
● doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní,
● odpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
● projekt: „Stratégia fungovania Mestskej polície v Martine“.


Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 07. 03. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

MsÚ Martin
Sekretariát primátora mesta
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Náčelník MsP v Martine“
1) ods. 2 § 2 Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v zmysle neskorších zmien a predpisov
„ Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo“