titulna > návrhy VZN

návrhy VZN


Zákonom zo 14. mája 2004 sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . Podľa tejto novely návrh nariadenia o ktorom má rokovať MsZ, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta.

Právnické a fyzické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na MsÚ. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.


navrhované VZN

Počet zápisov: 1

Návrhy VZN môžete pripomienkovať kliknutím na 'pripomienka':

VZN
alebo
DODATOK
Číslo VZNNázov VZNTermín zverej.Termín schvaľ.Číslo dod.Návrh VZNPripomienka VZN
DODATOK36O mestskej polícii8.2.200524.2.20051text návrhupripomienka