titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

2131, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Gombársky )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2132, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 525.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 1. Stavba, 1. Kazeta )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2133, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.12.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslava Milová )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2134, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Gombársky )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže;

2135, pridané: 10.12.2010, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 8/2010 (  )

od: 10.12.2010, do: 29.12.2010

DOKUMENT

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

2136, pridané: 10.12.2010, Martin , veľkosť: 95.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 9/2010 (  )

od: 10.12.2010, do: 29.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2137, pridané: 10.12.2010, Martin , veľkosť: 68 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Lacko )

od: 10.12.2010, do: 27.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2138, pridané: 10.12.2010, Martin , veľkosť: 774.9 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia ( stavba "Prepojenie sústavy CZT Martin-Vrútky" )

od: 10.12.2010, do: 27.12.2010

DOKUMENT

Verejná vyhláška

2139, pridané: 13.12.2010, Martin , veľkosť: 317.4 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby  ( „Martin-Záturčie- zahustenie trafostanice a NN rozvody pre záhradkárskú osadu Kopanice“ a pozvánka na ústne pojednávanie  )

od: 13.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

Verejná vyhláška

2140, pridané: 13.12.2010, Martin , veľkosť: 208.4 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o prerušení územného konania pre stavbu  (  „Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN“  )

od: 13.12.2010, do: 30.01.2011

DOKUMENT

Verejná vyhláška

2141, pridané: 17.12.2010, Martin , veľkosť: 524 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje pokračovanie územného konania pre stavbu: "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN" a pozvánka na ústne pojednávanie. ( Predmetom prerokovania je doplnok č.2 projektovej dokumentácie s doriešením dopravného uzla - križovatky a prepočet priepustnosti Ul. Bagarova. )

od: 17.12.2010, do: 09.01.2011

DOKUMENT

VZN

2142, pridané: 17.12.2010, Martin , veľkosť: 297.9 kB, typ: pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 88 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin (  )

od: 16.12.2010, do: 10.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2143, pridané: 20.12.2010, Martin , veľkosť: 614.7 kB, typ: pdf

Rekonštrukcia STL plynovodov Martin – Ul. Robotnícka, Sihoť, Gorkého, Záturčianska, Kozmonautov a Severná ( pre SPP – distribúcia a.s., Bratislava na pozemkoch v kú. Martin a Záturčie sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje.  )

od: 20.12.2010, do: 10.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2144, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 90.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 16.12.2010 trvalý pobyt občana ( Milana Jastrabanová )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2145, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 16.12.2010 trvalý pobyt občana ( Iveta Rusnáková )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2146, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 90.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 16.12.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Hazucha st., Milan Hazucha ml. )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2147, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 21.12.2010 trvalý pobyt občana ( Dobromila Chromcová )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2148, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 21.12.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslava Buchová )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2149, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 21.12.2010 trvalý pobyt občana ( Mário Špánik )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2150, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2151, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Andrej Bartoš )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2152, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Milan Balún )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2153, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Mária Rajčiová )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2154, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2155, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 70.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Anton Holub )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2156, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Roman Šípoš )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2157, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 70.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Michal Stupiansky )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2158, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti- Jaroslav Repka, Martin Glíba, Anna Glíbová, Jozef Dorušák )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2159, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľubomír Cicko )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2160, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Eva Dudášová, František Vidlák, Anton Holub )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT