titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5671, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Křupala Tomáš )

od: 07.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5672, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 147.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dömeny Ladislav )

od: 07.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5673, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 927 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument )

od: 07.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5674, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 565.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:  ( viď dokument  )

od: 07.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5675, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Muriňák Marián )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5676, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Lucia )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5677, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Buzák Ján )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5678, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Petrásek Michal )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5679, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 138.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Beňo Rastislav )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5680, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Bobček Vladimír )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia

5681, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 979.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania a súčastne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. ( stavba: Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 5.stavebný celok )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška-Oznámemie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia

5682, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 987.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania a súčastne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. ( stavba: Obnova NTL plynovodov Martin - Priekopa, oblasť za Jordánom - Majerčíkova )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia

5683, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 980.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania a súčastne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. ( stavba: Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 1.stavebný celok )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

5684, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 1738.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestným zisňťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 25.02.2014 o 09:00 hod. v miestnosti č. 310 na 3.poschodí Mestského úradu v Martine, Nám. S.H. Vajanského č.1. ( stavba: Rekonštrukcia sústavy CZT Jahodníky I. II., Martin )

od: 10.02.2014, do: 25.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5685, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 1140.3 kB, typ: pdf

MGM & partners s.r.o. Piešťany zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( 27.02.2014 o 08:30, Námestie A. Hlinku 1, 010 01 Žilina,II.poschodie dražobníka MGM & partners  )

od: 10.02.2014, do: 28.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o ll. opakovanej dobrovoľnej dražbe

5686, pridané: 10.02.2014, Martin , veľkosť: 2152.8 kB, typ: pdf

Aukčný Dom,s.r.o. Hlohovec zverejnuje termín a miesto konania ll. opakovanej dobrovoľnej dražby.  ( 20.02.2014 o 10,00 hod, Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný dom, Železničná 4/A, Hlohovec )

od: 10.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5687, pridané: 11.02.2014, Martin , veľkosť: 151.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Balážová Nataša, Dančová Emília, Radičová Iboľa, Repka Jaroslav )

od: 11.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5688, pridané: 11.02.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Lucia )

od: 11.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5689, pridané: 11.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáč Zdenek )

od: 11.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5690, pridané: 11.02.2014, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol )

od: 11.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5691, pridané: 11.02.2014, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 11.02.2014, do: 26.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5692, pridané: 12.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rapánová Michaela )

od: 12.02.2014, do: 27.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5693, pridané: 12.02.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicko Erik, Mendelová Erika )

od: 12.02.2014, do: 27.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5694, pridané: 12.02.2014, Martin , veľkosť: 308.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Róbert Lenko )

od: 12.02.2014, do: 27.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5695, pridané: 12.02.2014, Martin , veľkosť: 306.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  (  adresát - Peter Horník )

od: 12.02.2014, do: 27.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5696, pridané: 12.02.2014, Martin , veľkosť: 305.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Janka Zapatická )

od: 12.02.2014, do: 27.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5697, pridané: 13.02.2014, Martin , veľkosť: 138.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Balková Dáša )

od: 13.02.2014, do: 28.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5698, pridané: 13.02.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Bach Tomáš )

od: 13.02.2014, do: 28.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5699, pridané: 13.02.2014, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hamarčák Jozef )

od: 13.02.2014, do: 28.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5700, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 149.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krištofík Milan, Valko Peter, Dupkala Vladimír )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT