titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5491, pridané: 11.12.2013, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Križka Dušan )

od: 11.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5492, pridané: 11.12.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Darina Duongová, Michal Rapák )

od: 11.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5493, pridané: 12.12.2013, Martin , veľkosť: 152.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kubisová Iveta, Pačanová Slávka, Kľučincová Žaneta, Cicko Miroslav, Vavrečan Jaroslav )

od: 12.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5494, pridané: 12.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dotko Patrik )

od: 12.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5495, pridané: 12.12.2013, Martin , veľkosť: 148.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stupianský Radovan )

od: 12.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5496, pridané: 12.12.2013, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šepláková Ingrid )

od: 12.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5497, pridané: 12.12.2013, Martin , veľkosť: 341.5 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje, že obstarávateľ Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7, Krpeľany predložil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Krpeľany". Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnúť na Útvare hlavného architekta mesta Martin,Nám. S.H. Vajanského č.1,číslo dverí 424 v pondelok až štvrtok od 07,00hod.-15,00hod. a v piatok od 07,00hod.- 12,00hod. po dobu 14 dní od zverejnenia.  ( viď dokument  )

od: 12.12.2013, do: 26.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5498, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 136.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Hernandez Bartel Jana, Hernandez Gabriel, Hernandez Mari Adriel )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5499, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 141.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Lučinský Ľubomír, Šipoš Ivan )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5500, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Panuška Lukáš )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5501, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 140 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Zambojová Janka, Mudráková Veronika )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5502, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 137.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Oborčok Peter )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5503, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 1964.5 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô odpadov“, prevádzkovateľa Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin. ( Prevádzkovateľ Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin podal dňa 20.11.2013 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin -Kalnô odpadov“, v súvislosti s kolaudáciou stavby „Martin - Kalnô skládka odpadov I. etapa uzatvorenie a rekultivácia skládky“. )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5504, pridané: 13.12.2013, Martin , veľkosť: 1276.4 kB, typ: pdf

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: „Rekonštrukcia optickej siete v Martine novým prepojením“ a pozvánka na ústne pojednávanie ( Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217 zastúpená spol.NetBuildig Slovakia s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 43 780 610 podala dňa 30.10.2013 na Mesto Martin návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia optickej siete v Martine novým prepojením“ v intraviláne a extraviláne k.ú.Martin. )

od: 13.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5505, pridané: 16.12.2013, Martin , veľkosť: 70.2 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 19. decembra 2013, t.j. vo štvrtok o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine.  (  )

od: 15.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5506, pridané: 16.12.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Dáša )

od: 16.12.2013, do: 31.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5507, pridané: 16.12.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stupianský Michal )

od: 16.12.2013, do: 31.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5508, pridané: 16.12.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mendelová Erika )

od: 16.12.2013, do: 31.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5509, pridané: 16.12.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kotlár Miroslav, Cicko Miroslav )

od: 16.12.2013, do: 31.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5510, pridané: 17.12.2013, Martin , veľkosť: 322.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Putík Róbert  )

od: 17.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5511, pridané: 17.12.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kuric Michal, Konček Ondrej )

od: 17.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5512, pridané: 17.12.2013, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Klája Ivan )

od: 17.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5513, pridané: 17.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Tibor )

od: 17.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5514, pridané: 17.12.2013, Martin , veľkosť: 377.8 kB, typ: pdf

IURIS dražobná spoločnosť zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( 21.01.2014 o 10:00 hod, ul. Piaristická 44, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 108  )

od: 17.12.2013, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5515, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicková Margita )

od: 18.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5516, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lamošová Mária )

od: 18.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5517, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďureje Marián )

od: 18.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5518, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 151.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrbák Marek, Glejtek Dušan, Bohdan Denis, Rapák Michal )

od: 18.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Rozhodnutie o dočasnom znížení výšky nájomného

5519, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 382.6 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin v zmysle § 20 ods. 1, 3 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia nesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin v platnom znení vo veci žiadosti nájomcu, Turiec, a.s., so sídlom Martin,o zníženie nájmu, rozhodol takto: ( viď dokument )

od: 18.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5520, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Pavlík Marcel )

od: 18.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT